Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

18 – Interprofessioneel samenwerken en samen beslissen voor een kind met een Communicatief Meervoudige Beperking

Inleiding
Reeds in 2016 bracht de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen samen met het Zorginstituut Nederland een advies uit aan de ministers van VWS en OCW over het inspelen op de veranderende zorg- en ondersteuningsvragen in de huidige maatschappij en hoe aankomende professionals zich op deze ontwikkelingen kunnen voorbereiden. Zij publiceerden ‘Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ (Caljouw & Van Vliet, 2016). Er wordt sindsdien een sterk beroep gedaan op het ontwikkelen van competenties voor interprofessioneel samenwerken. Er is dringende behoefte aan professionals met oog voor het brede functioneren van de mens én alle betrokkenen in het sociale systeem van de mens, met een focus op participatie en functioneren. Interprofessioneel samenwerken zou moeten leiden tot meer ‘samen beslissen’ (shared decision-making). Sinds januari 2020 is samen beslissen als voorwaardelijk vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Volgens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) is het de plicht van de professional om samen te beslissen. Ondanks deze verplichting wordt nog altijd gezien dat er in Nederlandse richtlijnen nog weinig aandacht is voor het samen beslissen (Van der Weijden et al., 2022).

Inhoud
In de lezing wordt verder ingegaan op de thema’s interprofessioneel samenwerken en samen beslissen. Naast meer algemene (theoretische) achtergrond zal er specifiek aandacht worden besteed aan waarom juist rondom kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) en de inzet van ondersteunde communicatie (OC) interprofessioneel samenwerken zo wezenlijk van belang is. Tijdens de lezing wordt ingegaan op hoe binnen Stichting Milo interprofessioneel samenwerken rondom OC en CMB wordt neergezet. Tevens worden ervaringen gepresenteerd m.b.t. samen beslissen en interprofessioneel samenwerken rondom een casusopdracht die inmiddels met studenten en professionals uit meer dan 15 landen is uitgevoerd, waarbij het doel was om interventiedoelen te bepalen voor een kind met CMB.

Toepasbaarheid
Door deze lezing krijg je meer inzicht in de benodigde competenties voor interprofessioneel samenwerken en waarom het van belang is dat bij kinderen met CMB alle betrokkenen (familieleden, professionals uit zorg en onderwijs, etc.) onderdeel zijn van het team. De lezing nodigt uit om daarna in de eigen organisatie te reflecteren op hoe interprofessionele teams kunnen worden opgezet. Daarnaast levert het inzichten op dit gebruikt kunnen worden om het hele proces van ‘samen beslissen’ beter vorm te geven.

Doelgroep
De lezing is voor een brede doelgroep, voor professionals uit zowel zorg als onderwijs, maar ook voor geïnteresseerde ouders. Voor het volgen van deze lezing is geen specifieke voorkennis vereist. Enig inzicht in zorg en/of onderwijs voor kinderen met CMB is fijn.

Verbinding met thema
De lezing richt zich specifiek op (interprofessioneel) samenwerken. In de ervaringen met de casusopdracht is duidelijk dat er vaak nog sprake is van samen werken, ook al is het uitgangspunt om als één team tot één gezamenlijk doel te komen. In de lezing zal ingegaan worden op factoren in het samen beslissen die samenwerken in de weg kunnen staan.

Sprekers

Stijn Deckers

Dr. Stijn Deckers, orthopedagoog van achtergrond, is manager expertise en innovatie bij Stichting Milo, docent Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoeker voor de leerstoel Ondersteunde communicatie aan de RU. Naast communicatief meervoudige beperkingen en ondersteunde communicatie richt hij zich op het thema interprofessioneel samenwerken en interprofessioneel communiceren, wat heeft geleid tot meerdere (studie)boeken op dit onderwerp.