Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Parallelsessies en Masterclasses

Donderdag 28 november 2024

Parallelsessies Blok A


Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) lopen meer risico op lees- en spellingsproblemen dan typisch ontwikkelende kinderen. Het risico wordt groter als deze kinderen ook een fonologische spraakontwikkelingsstoornis (SOS) hebben.

De NSDSK heeft twee behandelgroepen voor kinderen met TOS: een algemene TOS-behandelgroep (de Ster) en een fonologiegerichte TOS-behandelgroep (de Zon) voor kinderen met voorliggende fonologische problemen. Bij de Zon werken behandelaren naast de fonologie ook aan de beginnende geletterdheid. Eerder onderzoek toonde aan dat de Zon-behandelgroep dat de vroege fonologische ontwikkeling van kinderen met TOS en SOS sneller vooruitgaat met de Zon-behandeling dan de Ster-behandeling (Ketelaar, Diender & Scheper, in voorbereiding). In het follow-up onderzoek Lezen na Vroegbehandeling onderzoeken we of de fonologiegerichte behandeling van de Zon ook een positievere invloed heeft op de latere geletterdheidontwikkeling.

Inhoud
We presenteren de eerste resultaten van het follow-up onderzoek. De kinderen uit het eerdere onderzoek zijn inmiddels 8 of 9 jaar oud. We gaan op huisbezoek om de taal-, spraak- en geletterdheidontwikkeling in kaart te brengen en vragen de leerlingvolgsysteemgegevens op. Zo kunnen we achterhalen hoe de geletterdheidontwikkeling verloopt bij kinderen met TOS en SOS, en of het type behandeling (Zon of Ster) hierop van invloed is.

Toepasbaarheid
Dit onderzoek geeft nieuwe kennis over de ontwikkeling van de geletterdheid van kinderen met TOS en SOS. Ook geeft het inzicht in de invloed van een fonologiegerichte vorm van Vroegbehandeling op de lees- en spellingsontwikkeling. Deze lezing zet aan tot discussie over de vraag of en op welke manier fonologiegerichte behandeling een (prominentere) plek kan krijgen in de behandeling van kinderen met TOS en voorliggende fonologische problemen.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals in de zorg en het onderwijs voor kinderen met TOS en vereist geen voorkennis.

Verbinding met thema
Dit follow-up onderzoek is een voorbeeld van ‘samenwerken in onderzoek’: eerder verzamelde gegevens worden optimaal benut. En er vindt een wisselwerking plaats tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Het sluit ook aan bij samenwerking in het leveren van optimale ondersteuning voor kinderen met TOS, waarin aandacht voor mondelinge en geschreven taalbevordering centraal staan.

Sprekers

Iris Duinmeijer, Margoke Nijssen

Lees meer


Op een dag met zo’n thema kan Kentalis Werkpad niet ontbreken. Als expert in re-integratie en jobcoaching is Werkpad als geen ander in staat om van samen werken samenwerken te maken.
Hoe we dat doen en hoe we dat kunnen versterken, daar gaan we graag met u over in gesprek.

Kentalis Werkpad is zeer succesvol in werkbemiddeling en werkbegeleiding.

In dit proces richten we ons vooral op de sterke punten en interesses van de werkzoekende. Ook als je minder goed kunt horen, communicatie lastig vindt of een andere beperking hebt, streven we ernaar om werk te vinden dat bij je past en waar je plezier aan beleeft. Eenmaal geplaatst bij een werkgever, bieden we ook begeleiding op de nieuwe werkplek, bijvoorbeeld bij teamcommunicatie en aanpassingen op de werkplek.

Werkgevers ondersteunen we bij het aanvragen van voorzieningen en subsidies. We staan ook klaar als vraagbaak voor teamleden van een werknemer met bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies. Onze antwoorden helpen hen om goed om te gaan met de beperkingen van hun collega.

Onze jobcoaches bieden ook ondersteuning bij situaties die voor een medewerker of werkgever niet optimaal zijn. Denk daarbij aan re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, spoor 2-trajecten en outplacement.

We streven ernaar om samenwerken écht mogelijk te maken.

Inhoud
We nemen je mee in de mogelijkheden die we samen kunnen waarmaken voor participatie in werk.
Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen die zich daarin voordoen.

We presenteren onze werkwijze en gaan samen met de deelnemers het gesprek aan hoe we nog beter kunnen toeleiden naar – en begeleiden in werk.

Toepasbaarheid
Na het volgen van deze workshop weet je welke ondersteuning van Kentalis Werkpad (naar werk of in zijn/ haar werk) kan worden gevraagd en verwacht voor jouw leerling, client of kind. Ook weet je welke weg je daarin kunt bewandelen.

Doelgroep
Docenten VSO, ambulant begeleiders VO en MBO, mentoren, decanen, stage-coördinatoren, ouders.
De sessie geeft zowel voor ervaren als nieuwelingen een inkijk in het werk van Kentalis Werkpad.

Verbinding met thema
Op een dag met zo’n thema kan Kentalis Werkpad niet ontbreken. Als expert in re-integratie en jobcoaching is Werkpad als geen ander in staat om van samen werken samenwerken te maken.
Hoe we dat doen en hoe we dat kunnen versterken, daar gaan we graag met u over in gesprek.

Sprekers

Wilco Kolbrink, Bert van Lith

Lees meer


Naast de begeleiding van kinderen met een TOS, zijn er ook kinderen met ernstige spraakproblemen (SOS). Er was vanuit de logopedisten uit de vrije vestiging en vanuit de collega’s die de kinderen en school begeleiden de behoefte aan een meer op de spraak gerichte aanpak: de SOS aanpak.
Leerlingen met een ernstige SOS worden sterk belemmerd in hun communicatieve redzaamheid en hun schoolse leren.
Deze SOS aanpak is een intensief traject, waarbij er twee keer per week gewerkt wordt met de leerling en waarbij de ambulant dienstverlener (= AD-er) de leerkracht coacht op hoe de fonologische ontwikkeling en de communicatie in de klas gestimuleerd kan worden en hoe de transfer van het geleerde bij de logopedist begeleid kan worden.
In samenwerking met logopedist, school, ouders en de AD-er (en mogelijk leerlingbegeleider) wordt de leerling met de SOS aanpak zodanig begeleid dat de leerling zich bewuster wordt van de te leren klanken en deze toepast in het spontaan spreken op school. Hierdoor wordt de communicatieve redzaamheid van de leerling vergroot.

Inhoud
We gaan onze ervaringen met de SOS aanpak delen.

Toepasbaarheid
Na de lezing heb je kennis over de inhoud van SOS aanpak. Je weet bij welke doelgroep, wanneer en hoe de aanpak wordt ingezet bij Auris. Het vervolg kan zijn dat je gaat bekijken of deze aanpak ook past binnen je eigen organisatie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals uit het onderwijs die werken met kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis. Dit kunnen ambulant dienstverleners/begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders zijn.

Verbinding met thema
In deze aanpak staat de samenwerking tussen logopedisten, ambulant dienstverleners, leerlingbegeleiders, leerkrachten en ouders centraal.
Met name de samenwerking met de logopedist uit de vrije vestiging is een voorwaarde voor de aanpak.

Sprekers

Marielle Sterkenburg, Stefanie Wopereis

Lees meer


Het begon reeds in mijn studietijd: het gevoel dat ik een enorme intuïtie had voor mijn vak. Ik ben logopediste in hart en nieren. Alleen was buikgevoel wetenschappelijk gezien niets waard. Dat dacht ik toen althans en dat werd me natuurlijk vanuit de opleiding ook zo ingeprent. Binnen de medische en paramedische sector is evidence based een duidelijke basis en kernwaarde.
Ik was dan ook zo ongelooflijk enthousiast toen ik las dat jullie ruimer kijken binnen ’t congres, naar evenzeer mooie projecten die geen statistische achtergrond hebben.

Na deze lange intro kom ik graag to the point. Binnen het thema van dit congres stel ik met veel trots mijn missie Inner Power On Tour voor. Ik legde al jaren binnen mijn logopedische therapieën de connectie met psychologie en ik had steeds veel aandacht voor de kracht van gedachten en de emoties die daarbij horen. Drie jaar geleden besloot ik twee studies te combineren met de job om mijn intuïtie hierin meer te sterken. Ik deed een jaar Energy Medicine volgens Donna Eden en werd daarnaast Brain Balance Coach.

Vanaf dan werd de missie alleen maar groter: ik zou persoonlijke ontwikkeling een vak maken op scholen. Een kind nu al bewust maken van zichzelf en de uitdagingen van ’t leven kan hen sterken om op cruciale momenten echt voor zichzelf te kiezen. Wanneer kinderen taal-, spraak- en gehoorsmoeilijkheden ervaren wordt het communiceren van deze gedachten en gevoelens een grotere uitdaging. Reden te meer om die missie op de kaart te zetten.

Inhoud
Ik barst van ’t enthousiasme om jullie mee te nemen in mijn verhaal. In hoe ik persoonlijke ontwikkeling tracht te verwezenlijken in de therapie, thuis, in de klas. Hoe deze en vele andere kinderen de connectie met zichzelf behouden en hoe wij daar als zorgverleners een mooi voorbeeld in kunnen zijn.

Hoe ook een zorgteam voldoende aan zelfzorg kan doen om ’t beste van zichzelf te kunnen geven. En hoe dit alles groeide vanuit een intuïtie.

Geen mooie onderzoeksresultaten, wel mijn ervaring, mijn missie!

Toepasbaarheid
Mijn intentie is om te inspireren en zorgverleners aan ’t denken te zetten. Wanneer je meer bewust wordt van je eigen processen kan je daarna anderen ook efficiënter helpen. Zij kunnen dan op hun beurt weer andere zorgverleners inspireren tijdens een overleg, een vergadering, … En zo zetten we in op een rimpeleffect binnen de zorg, wat als uiteindelijke doel heeft dat we de kinderen sterken voor hun toekomst. Zodat zij, de leiders van morgen, van deze wereld een nog mooiere plek kunnen maken.

Doelgroep
Geen voorkennis, wel een open geest. Durven kijken naar jezelf en hoe jij in ’t leven staat om van daaruit kritisch te bekijken wat je in beweging kan zetten om een nog beter mens en van daaruit betere zorgverlener te worden.

Doelgroep: zorgverleners

Verbinding met thema
Door te zien wat de kracht is van gedachten, hoe ons brein werkt en hoe wij ons als mens/zorgverlener gedragen kunnen we onszelf in vraag gaan stellen. Wanneer we durven te kijken naar onze donkere kanten, onze processen, dan begrijpen we vaak beter waarom we op een bepaalde manier reageren. Dit in vraag stellen en vervolgens in beweging zetten, maakt dat je kritischer naar jezelf als mens maar ook als zorgverlener kijkt. Dit doet ons groeien en kan de kinderen die we begeleiden alleen maar ten goede komen. Goed voor jezelf zorgen, is een nog betere zorgverlener worden. En zorg verlenen betekent samenwerken: met jezelf, je cliënt en het hele team daarrond.

Ps: ik ben steeds on tour met mijn mobilhome. Dit wordt eveneens als kantoorruimte gebruikt tijdens therapieën.

Opmerkingen
https://www.innerpowerontour.com/

https://www.logopediebrasschaat.be/

Sprekers

Evi Gysbrechts

Lees meer


De uitdaging voor de zorg en voor jou als logopedist is duidelijk; er moet efficiënter gewerkt worden, we moeten digitaliseren en de rol van de logopedist verandert . Maar hoe pakken we dit aan? Welke mogelijkheden zijn er voor de logopedie? Welke impact heeft dit op je werk? Ben jij op de hoogte van de mogelijkheden die technologische innovaties bieden?

In deze parallelsessie bespreken we technologische innovaties in de logopedie en de kansen die deze innovaties bieden.

Inhoud
Tijdens een presentatie informeren we je over de mogelijkheden van o.a. AI en spraaktechnologie aan de hand van de ontwikkelingen die bij Auris spelen. We inspireren je graag met verschillende (technologische) oplossingen, waarbij de meerwaarde voor cliënten en professionals voorop staan. Samen bespreken we graag de uitdagingen voor de toekomst en de kansen die er liggen voor het werkveld.

Toepasbaarheid
We inspireren je graag over de volle breedte van technologische innovaties voor de logopedie. Hierbij willen we je graag aanzetten tot nadenken over de mogelijkheden die jij zelf hebt om te innoveren in jouw werkomgeving. Ook willen we de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen, en verder brengen technologische innovaties voor de logopedie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor logopedisten die nieuwsgierig zijn naar wat technologie voor logopedie kan bieden. Er is geen voorkennis vereist. Wij nodigen enthousiastelingen voor innovatie én sceptici uit om met ons mee te denken over de toegevoegde waarde van technologische innovaties in ons werkveld. Ook als je geen logopedist bent, ben je van harte welkom.

Verbinding met thema
Innoveren van het werkveld kan alleen door collectief op te trekken. We willen elkaar inspireren om ervoor te zorgen dat het vakgebied aantrekkelijk en relevant blijft en de uitdagingen van de toekomst aan kan.

Sprekers

Wendy Voorn, Willemijn Doedens

Lees meer


In de onderbouw van de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam zitten DSH kinderen van 3-6 jaar. Alle leerlingen krijgen logopedische ondersteuning en NGT aanbod/lessen. Aan de school is een zelfstandig kinderoefentherapeut verbonden die leerlingen begeleiding biedt op het gebied van de grove en fijne motoriek. Voorheen werd de samenwerking tussen de logopedist en kinderoefentherapeut bij enkele leerlingen benut tijdens individuele behandelingen. Daarnaast bundelden zij hun krachten en kennis om wekelijks groepslessen te geven aan één specifieke praktijkgroep. Het effect van die combinatie was zeer positief. Wat met één groep begon, breidde zich uit tot combinatielessen voor de hele onderbouw, waarbij bewegen en taal (gesproken Nederlands en NGT) centraal staan.

Inhoud
Tijdens de parallelsessie willen we graag ons enthousiasme over de samenwerking tijdens deze combinatielessen met de deelnemers delen. We vertellen over de onderbouwing ervan en laten de opbouw en inhoud van de lessen zien. Tevens wordt duidelijk gemaakt wie welke rol heeft en hoe de samenwerking verloopt. Dat doen we onder andere door middel van videobeelden van de lessen.

Toepasbaarheid
Na het bijwonen van deze parallelsessie heb je kennis van de inhoud van de combinatielessen en ben je geïnspireerd hoe je zelf elementen hieruit kan gebruiken tijdens de taalactiviteiten in de klas of tijdens de logopedische begeleiding. Wellicht zet het je zelfs aan om op je eigen locatie iets soortgelijks op te zetten.

Doelgroep
Iedereen die werkt met jonge DSH kinderen op gespecialiseerde onderwijs- en zorglocaties. Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.

Verbinding met thema
Deze combinatielessen zijn een mooi voorbeeld van een vorm van gelijktijdig samenwerken tussen verschillende disciplines binnen onderwijs aan jonge DSH kinderen. Samen hebben ze een gezamenlijk doel waarin iedereen toch ook duidelijk zijn eigen rol en taken heeft.

Sprekers

Manouk van Vliet, Lara Cox

Lees meer


Psycho-educatie is een gestructureerde therapeutische interventie; een methode binnen de psychosociale zorg. Met behulp van psycho-educatie kunnen doven en slechthorenden kennis ontwikkelen over hun doofheid en slechthorendheid, thema’s als acceptactie, identiteitsontwikkeling en voorzieningen. Dit werkt preventief; het kan voorkomen dat iemand vastloopt of dat bestaande problemen steeds erger worden. Signalen uit de praktijk duidden er echter op dat dove en slechthorende volwassenen via omwegen hun weg vinden naar deze gespecialiseerde psychosociale zorg. De toegang tot deze zorg lijkt voor dove en slechthorende volwassenen géén vanzelfsprekendheid. Behandelaren wilden daarom weten hoe (oud)cliënten hun weg hebben gevonden en hoe zij de zorg hebben ervaren.

Inhoud
In deze sessie presenteren we de thema’s die voortkomen uit interviews en focusgroepbijeenkomsten met dove en slechthorende (oud)cliënten, waarin zij hun ervaringen deelden. Mensen die een zorgtraject doorlopen hebben, kunnen reflecteren op de inhoud van de zorg (nut en noodzaak), maar ook de weg er naartoe. Zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. De thema’s geven belangrijke inzichten waar de psychosociale zorg voor doven en slechthorenden volgens de deelnemende ervaringsdeskundigen aan moet voldoen. Aan de hand van stellingen en vragen gaan we hierover in gesprek met het publiek.

Toepasbaarheid
Voor behandelaren, leerkrachten, verwijzers en medici is het van belang om te weten welke impact psycho-educatie kan hebben bij doofheid en slechthorendheid (nut en noodzaak). Deze lezing leidt toe naar een dialoog over de invulling én de weg naar psychosociale zorg aan doven en slechthorenden.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor professionals die werken binnen het onderwijs of de zorg aan dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen (zoals leerkrachten en behandelaren, maar ook managers, beleidsmedewerkers en onderzoekers). Personen die niet werkzaam zijn binnen onderwijs of zorg zijn echter ook welkom.

Verbinding met thema
In dit project wordt er nauw samengewerkt door (ervaringsdeskundige) professionals van GGMD en Kentalis. Concurrenten, maar als het gaat om goede zorg: concullega’s die zowel samenwerken als samen werken. Cliënten worden onderling doorverwezen en geplaatst als zij hierdoor beter of sneller geholpen kunnen worden. In projectverband wordt er kennis uitgewisseld en het zorgproces op elkaar afgestemd.

Sprekers

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts

Lees meer


Voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) is communiceren niet vanzelfsprekend. Om dit te leren gaan jonge kinderen met CMB naar speciale behandelgroepen bij Kentalis of Milo. Echter, de grote diversiteit tussen kinderen met CMB maakt het lastiger om één interventie te gebruiken die bij iedereen goed aansluit. Professionals kiezen daarom zelf uit meerdere interventies wat past bij het kind. Om professionals hierbij te ondersteunen is in het Deelkrachtproject Werkzame Elementen onderzocht wat volgens professionals, ervaringsdeskundige ouders en wetenschappelijke literatuur de werkzame elementen zijn in de communicatieve behandeling van jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met CMB. Met deze informatie maken we een praktisch toepasbaar product voor professionals en ouders met tips en informatie over wat helpt in de communicatieve behandeling van deze kinderen.

Inhoud
In deze minilezing presenteren we de resultaten van het onderzoek. Ook demonstreren we het praktische toepasbare product en vertellen we over het ontwikkelproces.

Toepasbaarheid
Tijdens de lezing leer je welke werkzame elementen in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB zowel evidence-based (vanuit de wetenschap) als practice-based (vanuit de professionals en ouders) zijn. Het product dat we demonstreren is binnenkort online toegankelijk (gepland eind 2024). Het product kan door professionals gebruikt worden om hun kennis op te frissen, maar kan ook meegegeven worden aan ouders.

Doelgroep
De doelgroep van deze lezing bestaat uit professionals die werken met kinderen met CMB. Voor nieuwkomers in de sector biedt deze lezing een helder overzicht van wat werkt in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB. Ervaren professionals krijgen inzicht in welke elementen wetenschappelijk onderbouwd zijn en/of aanbevolen worden door ouders en professionals.

Verbinding met thema
Het onderzoek sluit aan bij het thema samenwerken, omdat de resultaten een product zijn van de samenwerking tussen professionals, ouders en onderzoekers.

Sprekers

Lisette van der Heijden, Gerna Scholte

Lees meer


De aanleiding van deze samenwerking; is om zoveel mogelijk kinderen mee te laten profiteren van de expertises van Wendy en Saskia op het gebied van communicatie van taalzwakkere leerlingen.
Leerlingen met een TOS, vermoeden van TOS of taalzwakke leerlingen worden net als hun leerkrachten in de groep gecoacht. Door de expertises te bundelen bereiken we in de groepen meer. Naast het coachen en begeleiden in de groep, werken we aan kennisoverdracht bij de leerkrachten. Leerkrachten worden enthousiast gemaakt om zelf actief deel te nemen en aan de slag te gaan. Door deze samenwerking aan te gaan profiteren de leerlingen de hele dag door van de extra inzet, een goede basiscommunicatie en plezier in taal. Leerlingen krijgen nu een groter aanbod in taal: taal op maat.

Inhoud
Tijdens de minilezing;
Vertellen we over de samenwerking.
Over het ontstaan, over het verloop en de resultaten.
*Over het traject van samen werken naar –> samenwerken
Tijdens de minilezing is de wens om ook een stukje beeld te laten zien.

Toepasbaarheid
Iedereen die meer wil weten over de positieve kracht van samenwerken, kan met onze lezing enthousiast aan de slag binnen hun eigen organisatie.

Doelgroep
De lezing is voor iedereen.

Verbinding met thema
Van samen werken naar samenwerken, heeft ons heel veel opgeleverd:
*Meer leerlingen kunnen profiteren
*Expertises worden gebundeld
*Leerkrachten krijgen extra coaching
*Vergroten en implementeren van communicatieve vaardigheden bij leerlingen en leerkrachten
*De borging wordt actief onderhouden en nagestreefd
*Individuele begeleiding volgt wanneer een leerling onvoldoende kan meeprofiteren van klassikale coaching.
Een intensievere traject volgt.
*Door met een pilot ‘klein te starten’, positieve ontwikkelingen te laten zien en te ervaren, kunnen we breder denken (olievlek creëren)

Sprekers

Wendy Hendriks, Saskia Renders

Lees meer

Binnen het Expertisenetwerk DSH van Siméa zijn ambulant begeleiders vanuit Kentalis, Auris, VierTaal en Vitus Zuid betrokken. Zij hebben allen specifieke kennis rondom de begeleiding van dove- en slechthorende leerlingen en studenten in het po, vo en mbo. Tijdens de bijeenkomsten van het Expertisenetwerk wordt er regelmatig gewerkt met de “DSH Bril”. Met deze DSH Bril sluiten we aan bij de actuele ontwikkelingen naar maximale kwaliteit van de ondersteuning door evidence informed werken.

Inhoud

Tijdens deze workshop nemen we jullie mee in het gebruik van deze DSH bril bij de begeleiding van leerlingen en studenten in het vo en mbo. We gaan oefenen met behulp van een door jullie ingebrachte casus.

Toepasbaarheid
Na afloop van de lezing kun je de DSH Bril zelf inzetten om te komen tot verantwoorde keuzes en interventies om het handelen in de praktijk te verbeteren.

Doelgroep

De workshop is speciaal bedoeld voor ambulant begeleiders die begeleiding geven  aan  DSH leerlingen en studenten in het regulier VO en MBO én soms twijfelen of ze wel de juiste keuzes maken bij de ondersteuning van hun leerlingen.

Verbinding met thema

Met de DSH bril werken we samen aan het ontwikkelen van kwaliteit en herkenbaarheid bij het inzetten van interventies door de ambulante diensten. Als je de DSH bril opzet, zie en hoor je eerst de leerling, daarna onderzoeken we onze wetenschappelijke en praktijkkennis én nemen we de context rondom de leerling mee. Alles samen zorgt dat ervoor dat we de kwaliteit van ons handelen kunnen verbeteren.

 

 

Sprekers

Nienke Daum, Alies Oostenbrug

Lees meer

Parallelsessies Blok B


Verschillende organisaties in Nederland zetten zich met hart en ziel in om kinderen met een communicatieve beperking (TOS, Doof/Slechthorend) te ondersteunen. Kinderen worden intensief begeleid op onze behandelgroepen door pedagogische begeleiders/ behandelaars, logopedisten en orthopedagogen, op scholen door deskundige en enthousiaste ambulant dienstverleners en door gedreven en hooggekwalificeerde teams op onze cluster 2 scholen. En toch… slaat begeleiding of behandeling soms onvoldoende aan en komt een kind niet tot bloei. Hoe dat komt en wat je eraan kunt doen? De oplossing ligt lang niet altijd voor de hand.
Ook binnen de diagnostiek op de Audiologische Centra is er soms behoefte aan expertise van buitenaf om tot een passend advies te komen.

Auris, Pento en de NSDSK hebben expertise gebundeld om met een bijzonder brede blik en intensief naar deze kinderen te kijken: het STET (Spraak Taal Expertise Team). Docenten, logopedisten, orthopedagogen/psychologen en andere begeleiders en behandelaars kunnen de kinderen voor een casusbespreking aanmelden bij dit team.

Inmiddels heeft het STET ruime ervaring opgedaan: tijd om te laten zien wat de meerwaarde is van de samenwerking van verschillende organisaties en verschillende disciplines. Voor kinderen waarbij alles echt moeilijk gaat.

Inhoud
Het STET is een afkorting van Spraak Taal Expertise Team. Het team helpt behandelaars en ouders bij vragen over leerlingen of cliënten met een taalontwikkelingsstoornis en/of een gehoorprobleem. De naar STET kan verwarrend zijn, maar het STET staat dus open voor vragen op gebied van communicatie, spraaktaal, auditieve beperkingen, gedrag en/of voor systeemgerichte vragen. Het team bestaat uit verschillende disciplines van de verschillende organisaties Auris, NSDSK en Pento. Binnen het STET werken we aan de zorg voor het kind en zijn ouders. Tijdens de presentatie krijgen de deelnemers een beeld van de werkwijze, opzet en deelnemers van het STET. Om de werkwijze te verduidelijken en levend te maken wordt een anonieme casus besproken. Als ouders toestemming geven, wordt gebruik gemaakt van filmmateriaal. Een inbrenger wordt gevraagd om zijn/haar ervaring te delen.

Toepasbaarheid
Het doel is om een best practice te laten zien vanuit onze organisaties: gezamenlijk optrekken om kwaliteitsverbetering in de zorg te krijgen voor onze populatie kinderen én om te leren van elkaar. Pento, Auris en de NSDSK bestrijken in Nederland een groot gebied, maar niet heel Nederland. We willen stimuleren dat ook de kinderen bij andere instellingen kunnen profiteren van de kennis die in Nederland beschikbaar is. Wellicht worden collegae geïnspireerd om ook dergelijke teams op te zetten, of – als die er al zijn – te delen hoe die functioneren. Leren van elkaar kan ons (maar vooral de kinderen) alleen maar helpen.

Doelgroep
Iedereen die zich professioneel bezighoudt met de ontwikkeling van kinderen met beperkingen op het gebied van de spraaktaalontwikkeling, zowel TOS als Doof/SH.

Verbinding met thema
Het STET is een mooi voorbeeld van hoe verschillende organisaties samenwerking hebben opgezocht. Het bundelen van expertise vanuit verschillende organisaties zorgt er voor dat zo veel mogelijk kinderen, ouders en andere betrokkenen kunnen profiteren van het STET.

Sprekers

Paulien de Jager, n.t.b.

Lees meer


Wil je meer weten over innovatie, video’s en kennisdeling? We vertellen je graag over de innovatieve oplossing: Auris Taalexpress. Uit kwalitatief onderzoek van team innovatie is in 2022 naar voren gekomen dat leerkrachten de lange wachttijd tussen het signaleren van een mogelijke TOS bij een leerling tot er ondersteuning op school geboden wordt, als belemmerend ervaren. Auris Taalexpress biedt een laagdrempelige en toegankelijke oplossing. In korte video’s beantwoordt een ambulant dienstverlener hulpvragen van leerkrachten en laat de leerkracht zien hoe de handelingsadviezen kunnen worden toegepast in de klas. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan inclusiever onderwijs voor leerlingen met een vermoeden van een TOS.

Inhoud
We nemen je mee in het project Auris Taalexpress waarin de ambulante dienstverlening samen met innovatie video’s heeft ontwikkeld met handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten (groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) voor hun leerling met (een vermoeden van) TOS. Je doet kennis op hoe je evidence informed interventies kunt delen met reguliere leerkrachten. We laten Auris Taalexpress zien en vertellen hoe je het kunt gebruiken. We delen de resultaten van de inzet van Auris Taalexpress en vertellen over het vervolg van het project.

Toepasbaarheid
Na deze lezing kun je gelijk aan de slag met Auris Taalexpress door zelf de video’s te bekijken, de handelingsgerichte adviezen uit te proberen of door de video’s in te zetten in je werkzaamheden als ambulant dienstverlener. Het zet je aan tot nadenken over hoe we in de toekomst als sector onze kennis het beste kunnen delen.

Doelgroep
De lezing is voor ambulant dienstverleners die leerkrachten ondersteunen en nieuwkomers in de sector die meer zicht willen krijgen op evidence informed werken binnen cluster 2 en regulier onderwijs.

Verbinding met thema
Als professionals in het onderwijs werken we met elkaar samen om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Wanneer de leerling (een vermoeden van) TOS heeft, is kennis nodig om te voldoen aan de cluster 2-onderwijsbehoeften. Met de video’s van Auris Taalexpress werken we samen aan een inclusieve omgeving waarin kennisdeling centraal staat!

Sprekers

Sanne Renkers, Margriet Zuidhof

Lees meer


Hoe je met Motiverende Gespreksvoering/Motivational Interviewing (MGV/MI) je gesprekspartners kunt ondersteunen om samen de weg naar verandering te vinden.

MGV/MI verovert steeds meer de harten van professionals in Zorg, Welzijn en Onderwijs . En dat is niet voor niets.
MGV/MI geeft je inzicht in veranderprocessen en handvatten om deze processen op een effectieve manier te begeleiden.
Een van die inzichten is de rol van Verandertaal in je gesprekken over verandering. Motiveren is Verandertaal leren!

Inhoud
In deze workshop gaan we actief aan de slag met die Verandertaal. Wat is het? Welke rol speelt het bij motivatie en veranderen? En hoe kun jij daarmee samen met je gesprekspartner aan het werk?

Toepasbaarheid
We gaan ervaren en doen en je neemt meteen iets mee naar huis om in je gesprekvoering in de praktijk in te zetten.

Doelgroep
Voor iedereen

Verbinding met thema
Hoe je met Motiverende Gespreksvoering/Motivational Interviewing (MGV/MI) je gesprekspartners kunt ondersteunen om samen de weg naar verandering te vinden.

Sprekers

Hetty de Laat

Lees meer


Ouders spelen een cruciale rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen met (een vermoeden van) TOS. Om meer ouders op een laagdrempelige manier te bereiken zette de Koninklijke Auris Groep in 2019 de ouder-kind groep Taal doe je Samen! In deze groep bezoeken ouders met hun kind vier bijeenkomsten waarin ze leren hoe ze de taal van hun kind spelenderwijs kunnen stimuleren. Het aanbod is minder intensief en talig dan het regulier ouderaanbod. Het is daarom laagdrempeliger, ook voor anderstalige ouders. Vanaf 2021 nam de NSDSK dit aanbod over en startte er een gezamenlijk onderzoek naar de gebruikerservaringen en doelmatigheid van Taal doe je Samen!. Hebben ouders het gevoel dat zij iets geleerd hebben? En is er verandering zichtbaar in de interactie met hun kind?

Inhoud
In het onderzoek deden 40 ouder-kind paren mee. Zij vulden vooraf en achteraf vragenlijsten in en werden geïnterviewd over hun ervaringen. Een groot deel van de deelnemers werd vooraf en achteraf gefilmd in de interactie met hun kind. In de parallelsessie presenteren we de resultaten van het onderzoek en gaan we met het publiek in gesprek over de betekenis voor de praktijk.

Toepasbaarheid
Na het volgen van deze lezing hebben aanwezigen kennis opgedaan over nieuw ouder-kind aanbod in de derdelijnszorg voor kinderen met (een vermoeden van) TOS en het onderzoek dat hiernaar gedaan wordt.

Doelgroep
De parallelsessie is relevant voor zorgprofessionals (denk aan logopedisten, gedragsdeskundigen en pedagogisch behandelaars) die werken met jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS en hun ouders. Er is geen voorkennis vereist voor de parallelsessie.

Verbinding met thema
In de zorg voor jonge kinderen met TOS komt er steeds meer aandacht voor de belangrijke rol van ouders. Door samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals kunnen kinderen optimaal gestimuleerd worden.

Sprekers

Dinte Vlieger, Iris Duinmeijer

Lees meer


Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van een eenzijdig gehoorverlies op de ontwikkeling van jonge kinderen. Met project Unicorn brengen we daar verandering in. Hierin volgen we de ontwikkeling van kinderen met eenzijdig gehoorverlies longitudinaal om de impact van een eenzijdig gehoorverlies op verschillende ontwikkelingsgebieden te onderzoeken. Daarnaast onderzoeken we in dit project de ervaringen van ouders en professionals met betrekking tot (audiologische) zorg.

Inhoud
In deze lezing vertellen we jullie over de opzet van het project Unicorn, delen we recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en presenteren we de eerste onderzoeksresultaten. De resultaten die we delen gaan over een vragenlijst die is uitgezet onder audiologen over de audiologische zorg aan kinderen met eenzijdig gehoorverlies. Daarnaast gaan we graag met jullie in gesprek over ervaringen en vragen rondom zorg en onderwijs aan kinderen met eenzijdig gehoorverlies.

Toepasbaarheid
In deze lezing doe je nieuwe kennis op over (de ontwikkeling van) kinderen met eenzijdig gehoorverlies.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor alle professionals die kinderen met eenzijdig gehoorverlies tegenkomen. Er is geen kennis of ervaring vereist voor het volgen van deze lezing.

Verbinding met thema
In deze sessie werken we graag met jullie samen, we horen graag jullie ervaringen rondom kinderen met eenzijdig gehoorverlies. Binnen project Unicorn werken onderzoekers, audiologen en zorgaanbieders samen om de zorg voor kinderen met eenzijdig gehoorverlies en hun ouders te verbeteren.

Sprekers

Rosanne van der Zee, Susan van den Boogaard

Lees meer


SH-poli is een zorgproduct waarin we verdiepende diagnostiek, kortdurende behandeling en psycho-educatie kunnen bieden. Wij richten ons op gehoorgerelateerde hulpvragen die niet vanuit de reguliere zorg op het AC beantwoord kunnen worden. Dit zorgproduct wordt vergoed vanuit de Zintuigelijke Gehandicapten Zorg (ZG zorg). Doel is om slechthorende kinderen en jongeren middels een kort en laagdrempelig traject zelfredzaam te maken.

Belang en meerwaarde:
– Wij willen laten zien dat het audiologisch centrum voor de dove en slechthorende kinderen meer kan zijn dan alleen een centrum waar je komt voor controle van je gehoor.
– Multidisciplinaire karakter
– Laagdrempelig specialistische (expertise op stukje gehoor bij behandelaars) behandeling op een plek waar kinderen van kleins af aan al bekend en vertrouwd zijn.
– ouders en andere betrokkenen worden meegenomen in het traject
– we hebben het idee dat we in een vroeg stadium (preventie) deze kinderen kunnen helpen zodat we grotere problemen mogelijk kunnen voorkomen.
– Deze kennis delen binnen Nederland met andere experts op het gebied van doof- en slechthorendheid

Inhoud
We willen een poster maken waarin we inzichtelijk maken welke hulpvragen er zijn, welke kinderen we zien, stukje ontstaan, welke onderzoeken we doen, welke behandeling daarop kunnen volgen en individuele resultaten van een aantal trajecten die inmiddels zijn afgerond.

Toepasbaarheid
Mogelijk komen andere collega’s in het werkveld op ideeën om deze doelgroep laagdrempelig te kunnen helpen op een plek waar deze kinderen en hun ouders zich op hun gemak voelen .

Doelgroep
Mensen werkzaam op het AC met deze doelgroep
mensen vanuit zorg en onderwijs die zien dat bij deze doelgroep samenwerking met het multidisciplinaire team van het AC zinvol is.

Geen kennis/ervaringsniveau vereist om deze poster te bekijken.

Verbinding met thema
Binnen het AC belang van samenwerken tussen verschillende disciplines benadrukken
Binnen organisaties en ook organisatie overstijgend laten zien hoe belangrijk het is voor deze doelgroep om met elkaar samen te werken.

Sprekers

Ester van Roosendaal, Agnes Doorduin, Veronique Pijnenburg, Sipkje Spijksma-van der Schaaf

Lees meer


Kinderen met gehoorverlies hebben meer uitdagingen in hun taalontwikkeling dan goedhorende kinderen. Dit komt onder andere door verminderde toegang tot gesproken taal, ondanks gebruik van hoortoestellen. Een goede kwaliteit van taalaanbod is belangrijk voor de taalontwikkeling. Binnen Vroegbehandeling krijgen ouders vaardigheden aangereikt om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Hoe zien de talige interacties tussen ouder en kind eruit in dagelijkse situaties? Welke interacties lokken taal uit? Wat kunnen we hiervan leren? Het is belangrijk dat gesproken taal goed hoorbaar is voor een kind, daarom is de auditieve omgeving belangrijk. In het project AUDIOLISTIC brengen we de linguïstische en auditieve omgeving waarin kinderen met gehoorverlies gesproken taal leren in kaart.

Inhoud
We presenteren de onderzoeksresultaten van het project AUDIOLISTIC. We gaan in op de taal die ouders in dagelijkse situaties aanbieden aan hun kind. Bijvoorbeeld tijdens momenten met veel beurtwisselingen zoals voorlezen, of tijdens routinemomenten met minder beurtwisselingen, zoals aankleden. De auditieve omgeving wordt in kaart gebracht met behulp van dagelijkse hoortoesteldatalogging, LENA-recorders die de signaal-ruis-verhouding (SNR) van spraak tijdens interactiemomenten meten, en met geluidsmetingen in de woonkamer. We presenteren zo een compleet plaatje van het aanbod van gesproken taal en de hoorbaarheid van dit taalaanbod.

Toepasbaarheid
De presentatie geeft inzicht in de dagelijkse situaties waarin kinderen taal leren. De gepresenteerde adviezen kunnen worden meegenomen door ouders en professionals om de toegang tot taal verder te optimaliseren.

Doelgroep
De presentatie is relevant voor alle betrokkenen rondom jonge kinderen met gehoorverlies. O.a. voor ouders, onderzoekers en professionals in de Vroegbehandeling en Audiologische Centra.

Verbinding met thema
Het AUDIOLISTIC project is een intensieve samenwerking tussen o.a. logopedisten, psychologen en audiologen. Daardoor wordt de omgeving niet vanuit één perspectief bekeken, maar worden alle facetten meegewogen. Dit bevordert multidisciplinaire zorg rondom deze doelgroep.

Sprekers

Annerenée Meijer, Hiltje Muller

Lees meer


Reeds in 2016 bracht de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen samen met het Zorginstituut Nederland een advies uit aan de ministers van VWS en OCW over het inspelen op de veranderende zorg- en ondersteuningsvragen in de huidige maatschappij en hoe aankomende professionals zich op deze ontwikkelingen kunnen voorbereiden. Zij publiceerden ‘Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ (Caljouw & Van Vliet, 2016). Er wordt sindsdien een sterk beroep gedaan op het ontwikkelen van competenties voor interprofessioneel samenwerken. Er is dringende behoefte aan professionals met oog voor het brede functioneren van de mens én alle betrokkenen in het sociale systeem van de mens, met een focus op participatie en functioneren. Interprofessioneel samenwerken zou moeten leiden tot meer ‘samen beslissen’ (shared decision-making). Sinds januari 2020 is samen beslissen als voorwaardelijk vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Volgens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) is het de plicht van de professional om samen te beslissen. Ondanks deze verplichting wordt nog altijd gezien dat er in Nederlandse richtlijnen nog weinig aandacht is voor het samen beslissen (Van der Weijden et al., 2022).

Inhoud
In de lezing wordt verder ingegaan op de thema’s interprofessioneel samenwerken en samen beslissen. Naast meer algemene (theoretische) achtergrond zal er specifiek aandacht worden besteed aan waarom juist rondom kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) en de inzet van ondersteunde communicatie (OC) interprofessioneel samenwerken zo wezenlijk van belang is. Tijdens de lezing wordt ingegaan op hoe binnen Stichting Milo interprofessioneel samenwerken rondom OC en CMB wordt neergezet. Tevens worden ervaringen gepresenteerd m.b.t. samen beslissen en interprofessioneel samenwerken rondom een casusopdracht die inmiddels met studenten en professionals uit meer dan 15 landen is uitgevoerd, waarbij het doel was om interventiedoelen te bepalen voor een kind met CMB.

Toepasbaarheid
Door deze lezing krijg je meer inzicht in de benodigde competenties voor interprofessioneel samenwerken en waarom het van belang is dat bij kinderen met CMB alle betrokkenen (familieleden, professionals uit zorg en onderwijs, etc.) onderdeel zijn van het team. De lezing nodigt uit om daarna in de eigen organisatie te reflecteren op hoe interprofessionele teams kunnen worden opgezet. Daarnaast levert het inzichten op dit gebruikt kunnen worden om het hele proces van ‘samen beslissen’ beter vorm te geven.

Doelgroep
De lezing is voor een brede doelgroep, voor professionals uit zowel zorg als onderwijs, maar ook voor geïnteresseerde ouders. Voor het volgen van deze lezing is geen specifieke voorkennis vereist. Enig inzicht in zorg en/of onderwijs voor kinderen met CMB is fijn.

Verbinding met thema
De lezing richt zich specifiek op (interprofessioneel) samenwerken. In de ervaringen met de casusopdracht is duidelijk dat er vaak nog sprake is van samen werken, ook al is het uitgangspunt om als één team tot één gezamenlijk doel te komen. In de lezing zal ingegaan worden op factoren in het samen beslissen die samenwerken in de weg kunnen staan.

Sprekers

Stijn Deckers

Lees meer


In een tijdperk waarin informatie overal is en onderwijsinstellingen streven naar effectiviteit en efficiëntie, is het belangrijker dan ooit om beslissingen te baseren op betrouwbare, wetenschappelijke inzichten. Evidence-informed werken vormt hierbij de basis van verantwoord beleid maar ook de praktijk in het onderwijs.
AI kan gezien worden als een perfect voorbeeld van hoe evidence-informed werken in de praktijk kan worden gebracht.
Jean zal de basis laten zien van Evidence Informed Werken en laat zien dat ook A.I. op die manier werkt op zijn bevlogen manier. Vanuit Siméa wordt hard gewerkt om cluster 2 begeleiding Evidence Informed te laten werken.

Inhoud
Deze lezing zal een verkenning zijn van evidence-informed werken met kunstmatige intelligentie als innovatieve toepassing. Het zal een beknopte uitleg geven van hoe EI en AI werkt en waar de parallellen liggen. Daarnaast zal het de praktische toepassingen van AI in het onderwijs belichten, waarbij voorbeelden worden gegeven van hoe je, bijvoorbeeld als schoolleider of beleidsadviseur, deze technologie kunt integreren om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Toepasbaarheid
De lezing zal de deelnemers voorzien van inzichten in hoe AI EI inzet en hoe we in het onderwijs hiervan kunnen leren. Het zal hen in staat stellen om de verworven kennis toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk.
Bovendien zal de lezing aanzetten tot discussie over de ethische en praktische implicaties van het gebruik van AI in het onderwijs, waardoor deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over de juiste balans tussen menselijke expertise en technologische ondersteuning.

Doelgroep
Deze lezing is met name relevant voor schoolleiders, beleidsadviseurs, beleidsmakers en onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van evidence-informed praktijken en het verkennen van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Verbinding met thema
De lezing benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en wetenschappelijke inzichten. Het benadrukt het belang van een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat EI wordt toegepast en ontwikkelingen zoals AI worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan de programmalijn van Siméa ‘passend en inclusiever’.

Sprekers

Jean van Ham

Lees meer


In het Deelkrachtproject Taalstimulering Thuis ontwikkelen we een nieuw ouderprogramma voor en met ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS. In dit ouderprogramma leren ouders vaardigheden om de taalontwikkeling van hun jonge kind met (een vermoeden van) TOS in de dagelijkse communicatie te stimuleren. Het ouderprogramma wordt zo ontwikkeld dat alle ouders hieraan mee kunnen doen, doordat het mogelijk wordt om binnen het programma maatwerk te leveren.

De ontwikkeling is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, de expertise van de professionals, en de ervaringen van ouders. Om inzicht te krijgen in de visie en ervaringen van ouders zijn focusgroepen gehouden en interviews afgenomen. Hieraan hebben zowel ouders deelgenomen die wel een ouderprogramma hebben gevolgd als ouders die geen ouderprogramma hebben gevolgd.

Inhoud
In deze lezing presenteren we de resultaten van focusgroepen en interviews met ouders. Dit waren ouders van jonge kinderen met (een vermoeden van) TOS die vroegbehandeling kregen. Ook laten we zien hoe we met deze resultaten het fundament hebben gelegd voor het nieuw te ontwikkelen ouderprogramma. We gaan met het publiek in gesprek wat hun ervaring is met ouderprogramma’s en wat zij de projectgroep mee willen geven in het ontwikkelen van dit nieuwe ouderprogramma.

Toepasbaarheid
Je krijgt meer te weten over het ouderprogramma dat in ontwikkeling is. Professionals in het publiek worden aan het denken gezet hoe zij meer kunnen samenwerken met ouders in de behandeling van het jonge kind met TOS. Ook kunnen zij de opbrengsten van de focusgroepen meenemen naar hun eigen organisatie omdat zij te horen krijgen wat de wensen zijn van ouders met betrekking tot een ouderprogramma.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor professionals die werken met jonge kinderen met TOS, ervaringsdeskundige ouders en overige geïnteresseerden.

Verbinding met thema
Ouders hebben de belangrijkste rol in de taalontwikkeling van hun kind. Wanneer een jong kind TOS heeft, is een goede samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals nodig om de taalontwikkeling te stimuleren. Door middel van dit nieuwe ouderprogramma willen we deze samenwerking tussen ouders en professionals verbeteren.

Sprekers

Minou Knepfle, Luisa de Heer

Lees meer

Masterclasses Blok C


Kinderen met meervoudige beperkingen, zoals met een aangeboren beperking in horen én zien (doofblindheid) of een communicatief meervoudige beperking (CMB), laten vaak problemen zien in de cognitieve ontwikkeling. Er is nooit eerder onderzoek gedaan naar werkzame opvoederstrategieën voor het bevorderen van cognitieve vaardigheden bij deze doelgroepen. Het onderzoek Denken in Dialoog richt zich op het achterhalen van werkzame opvoederstrategieën voor het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling van kinderen en adolescenten met aangeboren doofblindheid. We baseren ons daarbij op de ontwikkelingstheorie van Piaget. Volgens deze theorie, ontwikkelen kinderen zich volgens vier opeenvolgende stadia: het sensomotorische stadium, het pre-operationele stadium, het concreet operationele stadium en het formeel operationele stadium. De opvoederstrategieën, zoals voordoen, uitlokken, taal stimuleren en metacognitieve vaardigheden, baseren we o.a. op de assessment methode van Van Dijk en de leerstrategieën van de Tactile Working Memory Scale (Nicholas, Johannessen & Van Nunen).

Inhoud
In het eerste deel van de masterclass zal de interventie worden toegelicht en zullen de resultaten ervan worden besproken. Vervolgens zullen we twee casussen behandelen. Per casus oefenen we met het observeren van opvoederstrategieën d.m.v. video-analyse en kijken we hoe je in kaart kunt brengen wat een passend cognitiedoel is. We bespreken per casus hoe er aan de cognitieve vaardigheden is gewerkt en we oefenen met het toepassen van Goal Attainment Scaling om de vooruitgang in vaardigheden per casus te observeren.

Toepasbaarheid
De sprekers beogen nieuwe kennis over te dragen over de inzet van opvoederstrategieën en handvatten mee te geven voor het bevorderen van cognitieve vaardigheden en meten van vooruitgang in deze vaardigheden bij kinderen en adolescenten met meervoudige beperkingen, zoals CMB of aangeboren doofblindheid.

Doelgroep
De lezing is interessant voor professionals die werken met doofblinde leerlingen/cliënten of leerlingen/cliënten met een communicatief meervoudige beperking (CMB). De lezing zal voor diverse disciplines interessant zijn. Specifieke werkervaring of voorkennis zijn geen vereisten.

Verbinding met thema
De masterclass sluit aan op het thema “Samenwerken of samen werken” omdat het laat zien hoe onderzoek en praktijk nauw kunnen samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen/cliënten met meervoudige beperkingen. Onderzoekers, behandelcoördinatoren, leerkrachten, ouders en begeleiders werkten samen binnen Denken in Dialoog om de cognitieve vaardigheden van kinderen met meervoudige beperkingen te stimuleren.

Sprekers

Kim E. Tosolini, Saskia Damen

Lees meer


De uitdaging voor de logopedist is duidelijk: efficiënter werken, digitaliseren, innoveren (IZA; Ambities NVLF; NIVEL). Maar hoe? En wat voor impact heeft dat op het werk van de logopedist? De noodzaak voor innovatie is groot en dit moeten we met elkaar gaan doen.
In deze creatieve masterclass gaan wij met elkaar brainstormen en op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen voor de uitdagingen die er voor ons liggen. Dit doen we aan de hand van de volgende vraag: ‘Hoe kunnen we het vak logopedie anders inrichten om toekomstbestendig te zijn?’. Met elkaar kijken we naar de uitdagingen voor het vak logopedie en zullen we buiten de gebaande denkpaden gaan om nieuwe inzichten te krijgen. Met als einddoel drie mogelijke oplossingen die nader bekeken gaan worden in de sector.

Inhoud
Tijdens een pakkende plenaire start zorgen we dat iedereen gegrepen wordt door het belang van het onderwerp en in de juiste creatieve mindset komt. Daarna gaan we aan de slag met brainstormen volgens de Ynnovate methodiek dat gebaseerd is op Design Thinking. We zullen eerst zoveel mogelijk ideeën ophalen (divergeren) door wisselende creatieve werkvormen. Gedurende de sessie zullen we steeds meer convergeren en werken naar drie uitgewerkte ‘WOW ideeën’ die innovatief en realiseerbaar zijn.

Toepasbaarheid
We inspireren elkaar over de volle breedte voor mogelijke innovaties voor de logopedie, we willen je aan het denken zetten over de mogelijkheden die jij zelf hebt tot innoveren en we hopen dat de opbrengst van de brainstorm een eerste stap is voor het collectief innoveren van logopedie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor logopedisten, andere professionals en iedereen die net als wij de noodzaak van innovatie bij logopedie inzien en mee willen denken over oplossingen.

Verbinding met thema
Dit is bij uitstek een manier om sectorbreed met elkaar een vuist te maken, in gesprek te gaan en samen te werken aan de uitdagingen die ons allen te wachten staan.
Daarnaast is de creatieve sessie een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Auris en Viertaal.

Sprekers

Yvonne van Vilsteren, Richard Hulsebos

Lees meer


Waar kinderen zijn, zijn ouders en wie met of voor kinderen werkt krijgt onvermijdelijk te maken met ouders. Sommige ouders zijn fijn om mee samen te werken, andere ouders zijn niet zo fijn. Sommige ouders nemen alles van je aan en andere ouders hebben overal een mening over.
Ik ben zo’n ouder met een mening en als je met mij samenwerkt vind je een uitdaging maar zeker ook verdieping in je werk.

Inhoud
In deze masterclass kijk ik vanuit verschillende perspectieven naar samenwerken met ouders. Van casusniveau (de ouder van het kind waar je bij betrokken bent) via ouders die ouders ondersteunen (buddy’s), de ouder die zijn/haar ervaringsdeskundigheid inzet om de belangen van een groep ouders te behartigen, ouders die input geven aan onderzoeken, ouders die participeren in onderzoek (PAR) tot ouders die voorvechters zijn voor de doelgroep.
We gaan met elkaar in gesprek over samenwerking met ouders, vanuit onze mijn eigen ervaringen als ouder of professional. Ik zal prikkelende vragen vanuit de ervaringen van de vele ouders die ik spreek en de ouders met wie ik samenwerk. Samen gaan we op zoek naar wat de samenwerking tussen ouders en professionals soms zo lastig maakt. Zijn dat lastige ouders of zijn het de lastige vragen die ze stellen? Zijn dat onervaren professionals of zijn de protocollen waarmee professionals moeten werken?

Toepasbaarheid
Deze masterclass zet je aan en laat je reflecteren op samenwerken met ouders in het algemeen en op jouw eigen samenwerking met ouders in het bijzonder. Durf je het aan om eerlijk te kijken naar jouw ideeën over en ervaringen met de samenwerking met ouders?
In deze masterclass kun je inspiratie opdoen om het samenwerken met ouders hoog op de agenda te zetten, want goed samenwerken met ouders komt rechtstreeks ten goede aan het kind.

Doelgroep
Iedereen die met en voor kinderen werkt krijgt met ouders te maken en zal zich moeten verhouden tot samenwerken met ouders. Of je nu net begint of al langere tijd meedraait. Ik daag je uit hier eens met een nieuwe blik naar te kijken en je eigen handelen onder de loep te nemen.

Verbinding met thema
Investeren in de samenwerking met ouders is investeren in het kind!

Opmerkingen
De helft van de masterclass wordt gewijd aan het samenwerken met ouders op casusniveau. Een deel van de masterclass zal ingevuld worden door gastsprekers, zowel ouders als professionals.

Sprekers

Heleen Gorter

Lees meer


Kinderen met TOS hebben vrijwel altijd moeite met het verwerven en correct toepassen van de morfosyntaxis. Effectieve behandeling is belangrijk, maar het is niet eenvoudig om wetenschappelijk onderbouwde interventies in de praktijk toe te passen. Leen van den Dungen heeft daarin belangrijk pionierswerk verricht met haar beschrijving van ‘Communicatieve Taaltherapie’ (CTT, Van den Dungen, 2007). Bij CTT zorgt de volwassene voor een rijk en nadrukkelijk aanbod van de te leren taalstructuren tijdens functionele (spel)situaties. In de masterclass gaan we in op de toepassing bij peuters en kleuters door logopedisten, leerkrachten en ouders.

Inhoud
We bespreken wat CTT inhoudt, en wat de wetenschappelijke onderbouwing is, onder andere vanuit onderzoeksprojecten van Hogeschool Utrecht en Auris/NSDSK. We staan ook stil bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van spontane taalanalyse.
Het belangrijkste onderdeel van de masterclass is het praktisch aan de slag gaan met CTT:
• Keuze maken voor zinnen en grammaticale vormen die we een kind willen leren.
• Uitwerken van dagelijkse activiteiten en spelactiviteiten, waarin die zinsstructuren op een natuurlijke en functionele wijze aan bod komen.
• Samenwerking tussen logopedisten en leerkrachten/pedagogisch behandelaren
• Samenwerken met ouders

Toepasbaarheid
Na de masterclass kun je meteen aan de slag met CTT met de activiteit die je hebt uitgewerkt. Je bent geïnspireerd om CTT een vast onderdeel van de logopediebehandelingen en de behandelgroepen/het onderwijs voor peuters en kleuters met TOS te laten zijn.

Doelgroep
Logopedisten, leerkrachten en pedagogisch behandelaren met ervaring met kleuters met TOS (taalniveau 2-6 jaar) met problemen in de morfosyntaxis.

Verbinding met thema
Logopedisten hebben veel kennis over diagnostiek en behandeling van morfosyntaxis. Ouders, pedagogisch behandelaren en leerkrachten hebben inzicht in de communicatie thuis, op de behandelgroep en in de klas. Het is belangrijk alle inzichten te bundelen in een gelijkwaardige samenwerking, omdat dit de ontwikkeling van de morfosyntaxis ten goede komt.

Sprekers

Gerda Bruinsma, Luisa de Heer

Lees meer


In het Deelkrachtproject Gezinsgerichte Behandeling Usher ontwikkelen we een scholingsprogramma voor professionals die gestoeld is op de Zelfdeterminatie Theorie. Dit scholingsprogramma bevat o.a. een fysieke training waarin het concept autonomie-ondersteuning centraal staat. In deze training leren professionals autonomie-ondersteuning toe te passen in de praktijk. Verschillende autonomie-ondersteunende strategieën zoals empathie tonen en het stimuleren van actieve deelname zullen aan bod komen. Uit verschillende onderzoeken weten we dat autonomie-ondersteuning een positief effect heeft op motivatie, welbevinden en leerresultaten van individuen. Ook blijkt dat professionals getraind kunnen worden in autonomie-ondersteuning, zelfs professionals die van nature al autonomie-ondersteunend zijn. Hoe pas je autonomie-ondersteuning toe? Daar nemen we jullie in deze masterclass in mee.

Inhoud
We zullen een introductie geven van de zelfdeterminatie theorie en uitleggen wat autonomie-ondersteuning inhoudt. Daarnaast zullen we een deel van de nieuw ontwikkelde fysieke training voor professionals inzetten met praktische oefeningen d.m.v. videomateriaal, waarbij deelnemers de kans krijgen om de concepten in de praktijk toe te passen d.m.v. praktische oefeningen en te reflecteren op hun eigen professionele context.

Toepasbaarheid
Deze masterclass biedt deelnemers concrete kennis en praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in hun professionele praktijk, ongeacht doelgroep. Autonomie-ondersteuning draagt bij aan een effectieve manier van communiceren en samenwerken met cliënten/leerlingen/ouders. De geboden oefeningen met videomateriaal zullen deelnemers helpen om de concepten toe te passen in de praktijk. Bovendien zal er tijdens de masterclass ook ruimte zijn voor discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep
De relevantie van deze masterclass strekt zich uit tot alle professionals, ongeacht hun specifieke doelgroep. Er zijn internationaal eerder effectief gebleken trainingsmaterialen ontwikkeld voor o.a. leraren, zorgverleners, ouders en coaches. Autonomie-ondersteuning is universeel toepasbaar.

Verbinding met thema
Autonomie-ondersteuning draagt bij aan effectief samenwerken, in verschillende contexten met cliënten/ leerlingen/ouders.

Sprekers

Eline Heppe, Sonja van de Molengraft

Lees meer

Tijdens deze Masterclass zijn er meerdere presentaties van Deelkracht-projecten

Samenwerken rondom het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen
Brigitte de Hoog

In de lezing worden de resultaten van het onderzoek ‘Wat hoor ik’ gedeeld, waarin het hoortoestelgebruik van jonge slechthorende kinderen (0 t/m 5 jaar) en de ervaringen van hun ouders op dat gebied zijn onderzocht. Hoe consistent draagt deze groep kinderen de hoortoestellen en in welke situaties? Hoe competent voelen ouders zich in het gebruik van de hoortoestellen en van wie hebben ze de benodigde vaardigheden geleerd? En welke factoren spelen een rol in het hoortoestelgebruik en zijn beïnvloedbaar om het gebruik te vergroten in de Nederlandse praktijk? Voor gezinsbegeleiders en audiologen doen we
aanbevelingen om de kennis en vaardigheden van ouders rondom hoortoestelgebruik te versterken.

Taalontwikkeling door de ogen van het dove of slechthorende kind
Merel Maslowski

We presenteren twee studies naar de gesproken taalontwikkeling bij jonge DSH kinderen. In deze studies gebruiken we eye-tracking op verschillende manieren om de vaardigheden van kinderen te onderzoeken. We kijken door de ogen van het jonge kind om grip te krijgen op het leren van gesproken taal. In de eerste studie onderzoeken we twee basisvaardigheden in de gesproken taalontwikkeling: spraakklanken onderscheiden en woorden herkennen. Deze vaardigheden ontwikkelen horende kinderen in het eerste en tweede levensjaar. We vergelijken de vaardigheden van DSH kinderen en horende kinderen op drie verschillende momenten: wanneer ze 6 maanden, 10 maanden en 14 maanden de hoortoestellen/CI’s hebben gedragen (horende kinderen wanneer ze 6, 10 en 14 maanden oud zijn). We kijken ook of er een relatie is tussen de twee vaardigheden. Ten slotte bekijken we in welke mate zichtbare spraak bijdraagt aan ontwikkeling van deze vaardigheden. In de tweede studie onderzoeken we hoe kinderen woorden leren binnen de context van de ouder-kindinteractie. Zowel ouder als kind dragen een eye-tracker in dit onderzoek terwijl ze samen spelen. Hierdoor krijgen we zicht op de wijze waarop gedeelde aandacht tot stand komt en kinderen nieuwe woorden leren.

Omgaan met diversiteit in de vroegbehandeling DSH: past, present & future
Lizet Ketelaar

In deze lezing komt het hele palet aan deelprojecten langs die binnen Deelkracht DSH 0-5 te maken
hebben met het thema diversiteit. Past: de producten en uitkomsten uit Deelkracht ronde 1 passeren kort de revue. – Handreiking ‘Omgaan met diversiteit’ voor professionals – Rapport ‘Vroegbehandeling voor dove en slechthorende kinderen: Ervaringen van ouders met diverse achtergronden’ Present: we lichten de projecten rondom diversiteit in Deelkracht ronde 2 toe. – Meertalige diagnostiek bij DSH: een richtlijn voor taaldiagnostiek van andere gesproken thuistalen – Beeldbank: de ontwikkeling van visuele materialen om het zorgtraject inzichtelijker te maken voor ouders – Oorzaken van gehoorverlies: een kennisproduct voor professionals over de meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies en hoe hiermee om te gaan Future: aan de hand van wat er tot nu toe ontwikkeld is in Deelkracht ronde 2 schetsen we het beeld van wat de drie deelprojecten uiteindelijk moeten opleveren.

Unicorn – een onderzoek naar eenzijdig gehoorverlies bij jonge kinderen
Rosanne van der Zee

Met oudervragenlijsten en taken voor de kinderen verzamelen we informatie over de auditieve, taal-,
sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden van de kinderen op verschillende leeftijden. Daarnaast
maken we video-opnames van de ouder-kind interactie tijdens huisbezoeken. Binnen het project
verzamelen we gegevens op 18 verschillende meetmomenten gedurende 20 jaar. Er doen inmiddels al 16 enthousiaste ouders en kinderen mee. In deze presentatie staan we stil bij de opzet van Hello20 en geven we een inkijkje in de eerste deelnemers aan de hand van videobeelden. Daarnaast gaan we graag met jullie in gesprek over welke aspecten van de ontwikkeling belangrijk zijn om (in de toekomst) te volgen.

Sprekers

Brigitte de Hoog, Merel Maslowski, Lizet Ketelaar, Rosanne van der Zee

Lees meer

Tijdens deze Masterclass zijn er presentaties van Iris Manders

Samenwerken met de Com-Pas

Tijdens deze workshop informeren we de deelnemers over Com-Pas. Wat houdt het in? En hoe kan de Com-Pas jongeren met TOS en hun communicatiepartners helpen bij de communicatie in verschillende situaties. Na de pas en de website, kunnen we nu ook de training en de app laten zien. Hoe kan een jongere met TOS voor zichzelf bepalen of de Com-Pas een passend hulpmiddel is? En op welk moment zet je de pas handig in? En hoe doe je dat dan? Antwoorden hierop zijn te vinden in de training Aan de slag met Com-Pas, die professionals aan jongeren met TOS geven. We laten enkele video’s uit de training zien. Hierop vertellen jongeren met TOS waarom ze de pas wel of niet gebruiken en hoe hun omgeving reageert. We bekijken de opbouw van de online module en de materialen. Ook delen we de ervaringen uit de pilot die is uitgevoerd bij leerlingen met TOS. Met de app kunnen jongeren lastige communicatieve situaties beter voorbereiden of juist hulp krijgen in de situatie. Zo kan de jongere met TOS opzoeken wat je kan zeggen of kan doen. Bijvoorbeeld bij de eerste kennismaking in stage of bij het reizen. Ook helpt de app in het vergroten van inzicht over TOS en geeft tips. Nieuwsgierig? We laten de app graag zien. We
sluiten de sessie af met een gesprek over hoe deelnemers de Com-Pas zou kunnen gebruiken in het dagelijkse werk.

TOS & zelfstandig worden en werken – Twee actie onderzoeken

We starten de sessie met theater. (jong)Volwassenen met TOS delen in een scene hun ervaring op het gebied van zelfstandig worden. Daarna lichten we het project TOSKoploper toe. Wat hebben we in de eerste periode van 2020 tot 2022 gedaan? Wat hebben we geleerd? Specifiek zoomen we in op 2 producten, de TOSKoffer en de animaties. TOSKoploper loopt de komende jaren door. We blikken vooruit en delen de onderzoeksthema’s van de interviews die we dit jaar afnemen. In het tweede deel van de sessie volgt weer theater. Nu spelen we een scene met ervaringen van (jong)volwassenen en hun communicatiepartners binnen het werk. Wat maken zij mee? En wat kan hen helpen? Deze vragen staan centraal in het project ParTOS. We geven een inkijkje in de eerste resultaten van dit project.

Samen naar inclusie – met jongeren en volwassenen met TOS

Aan de hand van een casus over een opgroeiende jongen met TOS, zoomen we in op de verschillende levensdomeinen. Hoe gaat het met hem thuis, in het onderwijs, in zijn vrije tijd en op het werk? Dit koppelen we aan de verschillende Deelkracht projecten en producten. Wat kan het hem en zijn omgeving opleveren? In dialoog brengen we de inzichten en mogelijkheden. Ook de deelnemers van deze sessie denken actief mee.

Sprekers

Iris Manders

Lees meer


Cochleaire implantatie bij kinderen is één van de topics waar zeer veel wetenschappelijk onderzoek rond gebeurd en er zijn dan ook voortdurend nieuwe inzichten in hoe we kinderen met een cochleair implantaat optimaal kunnen begeleiden. Deze kennis willen we dan ook graag delen met de dagelijkse praktijk.
Omdat de selectiecriteria voor CI steeds verruimen en dus steeds meer kinderen een cochleair implantaat dragen, is het zeer belangrijk dat de professionele begeleiders van deze kinderen ook beschikken over de nodige vaardigheden en kennis.

Inhoud
In deze presentatie gaan we de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek op vlak van CI met de deelnemers delen, maar gaan we tegelijkertijd ingaan op wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent.
Zo zullen we onderzoek behandelen vanuit volgende onderzoeksdomeinen:
-neurologisch onderzoek naar plasticiteit van de hersenen;
-impact van gemis aan incidenteel leren en hoe dit compenseren;
-executieve functies bij kinderen met gehoorverlies
-ToM bij kinderen met gehoorverlies;
-kwaliteitsstandaarden voor goede revalidatie na CI;
-meertaligheid bij kinderen met gehoorverlies;
-toegankelijkeid van het onderwijs (speciaal en regulier)
-…

Toepasbaarheid
De deelnemers zullen heel wat nieuwe kennis verwerven rond de begeleiding van kinderen met een CI, wat kan aanzetten tot overleg met collega’s rond hun huidige werking en mogelijks ook kan leiden tot een aanpassing van de huidige werking.

Doelgroep
Deze masterclass is gericht aan iedereen die betrokken is met begeleiding, onderwijs of revalidatie van kinderen met een cochleair implantaat. Zowel logopedisten, leerkrachten, ambulante begeleiders, audiologen, taalkundigen, als psychologen behoren tot de doelgroep van deze sessie.

Verbinding met thema
Als er een zaak duidelijk naar voren komt binnen deze masterclass, dan is het dat de begeleiding van kinderen met een cochleair implantaat een multidisciplinaire taak is, waarbij de betrokken professionals en de ouders en hun omgeving goed dienen samen te werken en van mekaar op de hoogte zijn.

Sprekers

Leo De Raeve

Lees meer

Vrijdag 29 november 2024

Parallelsessies Blok D


In onze presentaties, die we Waarachtig Ontmoeten noemen, gaven we bij de vorige Partners is Verstaan een minilezing over de rol van volwassen siblings bij een meervoudig gehandicapte broer.
Dit keer ga ik als moeder een stap terug.

De zorg in Nederland verandert snel, er zijn minder medewerkers in zorg en onderwijs en dat blijft zo.
De samenwerking tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders verandert snel, we zullen het meer dan ooit samen gaan doen.
Dat gaat niet vanzelf, want om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar kennen, weten wat je van elkaar kunt vragen en wat niet, kunnen delen, kunnen vragen en mogen verwachten.
Daar zijn we in de relatie tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders nog lang niet.

Lastige ouders.
‘We worden niet lastig geboren, we worden lastig gemaakt,’ zeg ik dan.
Hoe worden we zo gemaakt?
Daar ga ik tijdens deze minilezing over vertellen.
Mijn verhaal is een persoonlijke, maar ook bredere reflectie op wat er met je gebeurt als je ouder wordt van een een klein en kwetsbaar kuiken dat nooit als volwassen vogel het nest zal verlaten.
Ik vertel over de schuld en schaamte die veel ouders dragen.
Over een leven waarin er geen enkele routekaart meer is en geen enkele stap zonder vallen en opstaan gaat.
Over afhankelijk worden van de systemen om je heen en daarin overgeleverd zijn aan van het kastje naar de muur.
Over chronisch te weinig slaap, nooit meer zomaar een weekendje weg, nooit een dag zonder zorgen en altijd zorg om morgen.
Over anderen die vertellen wat jouw kind nodig heeft zonder aan je te vragen of je dat ook zo ziet.
Het is een verhaal over Pijn.

Het is meer.
Het is ook een verhaal over het delen van Pijn, soms ook het helen van Pijn.

Het thema van dit congres is samenwerking.
Samenwerken met het gezin, met de lastige ouder, dat vraagt veel.
Samenwerken vraagt voor het gezin levenslang, en dat is heel veel.
Een klein verhaal over een kwetsbaar maar ook sterk gezin geeft meer begrip, en laat de kracht van subjectieve kennis zien.
De organisatie en de professionals hebben de objectieve kennis.

Subjectieve en objectieve kennis bundelen, dat is een leerontwikkeling die we samen ingaan en waar we in gaan slagen.
Voor kwetsbare mensen geeft dat de meest brede veiligheid en persoonlijke kennis en dat brengt kwaliteit van leven.
We gaan elkaar daarin vinden.

Inhoud
We beginnen met een filmpje ter introductie.

Daarna deel ik een paar fragmenten uit mijn boeken en ga in op bad practices en good/excellent practices.
Ik laat zien waar en hoe samenwerking het verschil maakt.
Ik deel het samenwerkingsmodel van Waarachtig Ontmoeten dat mijn gezin met het Instituut Publieke Waarden en de hoge beleidsmakers van VWS voor minister Helder ontwikkelden en waarop we dit jaar actieonderzoek gaan doen.

Het is uiteindelijk een verhaal over delen en helen.
De afronding geeft alle aandacht voor wat deelnemers over dat delen en helen willen vertellen.

Toepasbaarheid
De lezing geeft inzicht in de verhouding tussen primaire samenwerking tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders.
We geven deze lezing vaker en dan is een van de meest gehoorde reacties van professionals: ‘Ik had geen idee…..’
Een idee hebben van wat levenslange en levensbrede zorg vraagt van een ouder geeft meer begrip voor complexiteit in samenwerkingsrollen.
Delen wat ons als ouders niet helpt, en vooral ook wat wel, daarmee kom je echt verder.

Het model Waarachtig Ontmoeten is een helder en gefaseerd samenwerkingsmodel voor gezinnen en zorg- en onderwijsbieders dat op steeds meer plekken omarmd wordt. Het koppelt kracht en kennis, aan verantwoordelijkheid en begrenzing. Het resultaat is transparante afspreken, duidelijkheid, gezamenlijkheid en toegenomen zorgplezier.

Er is altijd ruimte voor het nagesprek, want een persoonlijk verhaal over Pijn kan diep raken. De nagesprekken zijn er in diverse vormen en daarin kan een keuze gemaakt worden, daar overleggen we vanuit Ebel’s altijd met de mensen in de zaal alle beover.

Doelgroep
Alle professioneel betrokkenen binnen zorg- en onderwijsbieders die met het gezin te maken hebben.
En dat is iedereen en voor elk niveau, van bestuurders tot de praktische professionals , er is voor ieder iets te halen.
Daarin benadrukt deze lezing de kernwaarden die ons altijd, overal en elke dag verbinden.
De uitleg over het model Waarachtig Ontmoeten is breed en kort, voor iedereen interessant.
Mede gezinnen zijn ook heel welkom, zij dragen bij aan het verbreden van smal naar overal.

Verbinding met thema
Deze lezing gaat over de essentie en onmisbaarheid van samenwerking.
Zonder samenwerking met gezinnen diskwalificeren zorg- en onderwijsaanbieders zich.
Ouders die samenwerking niet zoeken of aanvaarden doen hun kind tekort.
We zijn daarin allemaal afhankelijk van elkaar en samen positief krachtig.

Sprekers

Willemien Ebels

Lees meer


Sinds 2016 geldt in Nederland het VN verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag stelt dat mensen met een beperking het recht hebben op participatie in de samenleving en de mogelijkheid moeten hebben om passend en betaald werk te doen. Er is nog weinig bekend over de ervaringen van mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) op de arbeidsmarkt, met name wat betreft de helpende en belemmerende factoren hierbij. Ook weten we niet of er behoefte is aan ondersteuning rondom arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Dat onderzoeken we in dit Deelkrachtproject.

Inhoud
Van juli 2023 tot januari 2024 hebben we literatuuronderzoek gedaan, we zochten in bestaande wetenschappelijke literatuur wat de kansen en knelpunten zijn met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Deze resultaten presenteren we tijdens de minilezing op Partners in Verstaan. In het najaar van 2024 vullen we de resultaten van het literatuuronderzoek aan door interviews te houden met mensen met CMB en hun werknetwerk over de kansen en knelpunten die zij ervaren. We zullen deze onderzoeksopzet ook toelichten.

Toepasbaarheid
Na deze lezing heeft het publiek kennis opgedaan over de kansen en knelpunten met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met CMB die bekend zijn vanuit de wetenschappelijke literatuur. We gaan graag met het publiek in discussie over deze bevindingen. Het publiek krijgt ook een kijkje in de keuken als het gaat om toegepast onderzoek om ervaringen van mensen met CMB zelf en hun werknetwerk in kaart te brengen.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Kennis over het onderwerp is niet vereist.

Verbinding met thema
Met de resultaten van dit project willen we een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met CMB, en bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt waarin samenwerken de norm wordt.

Sprekers

Emma Vaillant, Karin Fleuren

Lees meer


In de periode 2020-2022 is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar een medium setting voor dove en slechthorende (DSH) leerlingen. Het onderzoek maakt deel uit van een langlopend evaluatieonderzoek dat gestart is in 2014. Er is gekeken naar de schoolse vaardigheden, sociale netwerken en identiteitsontwikkeling van leerlingen. Wat betreft de identiteitsontwikkeling is ook een onderzoek uitgevoerd bij DSH leerlingen in het speciaal onderwijs. We vroegen ons namelijk af of het type onderwijs en de samenstelling van de klas een invloed hebben op de identiteitsontwikkeling. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om het beleid m.b.t. identiteitsontwikkeling aan te passen.

Inhoud
We presenteren de resultaten uit het evaluatieonderzoek van de medium setting, wat betreft de schoolse vaardigheden en de sociale netwerken. Vervolgens bespreken we de uitvoering en de resultaten van het identiteitsonderzoek bij de leerlingen uit de medium setting en uit het speciaal onderwijs. Onderwerpen hierin zijn: hoe leerlingen zichzelf identificeren (doof/slechthorend/horend), de rol van taal (gebaren/spreken) en het belang van letterlijk en figuurlijk ‘er bij horen’ (belonging).

Toepasbaarheid
Deze lezing zet aan om het gesprek aan te gaan over de factoren die van invloed zijn op de identiteitsontwikkeling van DSH leerlingen zoals taal, cultuur, omgeving. Daarnaast stimuleren de onderzoeksresultaten om de klassieke D/d opvatting van doofzijn en doofheid opnieuw tegen het licht te houden.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor onderwijsprofessionals en onderzoekers. Er wordt enige kennis verondersteld m.b.t. identiteitsontwikkeling bij leerlingen in de basisschoolperiode.

Verbinding met thema
De rol van de omgeving is groot bij de identiteitsontwikkeling van DSH leerlingen: naast de ouders/verzorgers zijn verschillende typen professionals hierbij betrokken. Het is in het belang van DSH leerlingen als professionals met elkaar en met ouders/verzorgers samen een oog houden op de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Sprekers

Corrie Tijsseling, Annet de Klerk

Lees meer


Alle leerlingen in groep 7 en 8, zowel in regulier als gespecialiseerd onderwijs, krijgen het vak Engels aangeboden. Dit geldt dus ook voor de DSH kinderen van de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Het leren van het gesproken en geschreven Engels brengt voor de DSH leerlingen verschillende uitdagingen met zich mee. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen met minder toegang tot gesproken taal veel moeite hebben met het leren van Engels. Dat zorgt ervoor dat zij soms een gevoel van minderwaardigheid ontwikkelen op dit gebied ten opzichte van de leerlingen met meer toegang tot gesproken taal. Om voor alle leerlingen eenzelfde uitgangspunt te creëren en het gevoel van gelijkwaardigheid te vergoten is er op de Polanoschool een pilot gestart met het aanbieden van American Sign Language (ASL) naast het gesproken en geschreven Engels.

Inhoud
Tijdens de parallelsessie nemen we de deelnemers mee in de opzet en inhoud van de lessen Engels-ASL op de Polanoschool. We vertellen over de achterliggende ideeën van deze pilot, laten lesonderdelen zien en gaan we natuurlijk ook heel even praktisch met de deelnemers aan de slag! Daarnaast gaan we graag met de deelnemers in gesprek over het aanbieden van ASL aan DSH-leerlingen in de Nederlandse onderwijssituatie.

Toepasbaarheid
Na het deelnemen aan deze parallelsessie ben je wellicht geïnspireerd om op je eigen werklocatie het gesprek aan te gaan over de inhoud en opzet van de lessen Engels voor DSH-leerlingen, eventueel aangevuld met ASL.

Doelgroep
Iedereen die werkt in het onderwijs voor DSH leerlingen (leerkrachten, teamleiders, NGT-docenten, etc.) maar ook ambulant dienstverleners kunnen deelnemen aan deze parallelsessie. Er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
Doordat alle kinderen, doof en slechthorend, op een gelijkwaardige manier starten met het leren van ASL ontstaat er een gevoel van saamhorigheid. Samen leren ze een nieuwe taal. In de samenwerking tussen een horende leerkracht en dove gebarentaalgebruiker (NGT en ASL) heeft ieder zijn eigen rol en taken maar samen stimuleren ze de leerlingen in het leren van een nieuwe taal.

Sprekers

Gerben Veerman, Lilly de Carpentier

Lees meer


Onderzoek toont aan dat dove en slechthorende leerlingen achterlopen in hun leesontwikkeling ten opzichte van horende leerlingen (e.g., Antia et al., 2020). Er is in de literatuur veel aandacht voor achterstanden op begrijpend lezen, maar ook op technisch lezen zijn er achterstanden bekend (e.g., Couvee et al., submitted; Harris et al., 2017). Om deze reden hebben we een interventie ontwikkeld om de technische leesvaardigheid van dove en slechthorende kinderen in groep 4 van het speciaal onderwijs te verbeteren, +/- 40 kinderen hebben aan deze interventie deelgenomen.

Inhoud
In deze minilezing zullen de resultaten van de interventiestudie gepresenteerd worden. Ten eerste zal de theorie achter de interventie en dan de opzet van de interventie besproken worden. De eerste resultaten laten zien dat een deel van de kinderen vooruit gaat op technisch lezen na het spelen van de interventiegame, maar niet alle kinderen. Hier zal dieper op worden ingegaan tijdens de lezing. Ook zullen de toepasbaarheid en verbeterpunten van de interventie besproken worden.

Toepasbaarheid
Na deze lezing hebben heeft u kennis genomen van de resultaten van een leesinterventie bij dove en slechthorende kinderen in groep 4 van het speciaal onderwijs. Ook zullen eventuele handvatten voor het onderwijs gedeeld worden.

Doelgroep
Professionals (leerkrachten, logopedisten, ambulant begeleiders). Enige kennis van leesontwikkeling is vereist.

Verbinding met thema
Leesvaardigheid is van groot belang in de huidige samenleving, en blijft een aandachtspunt in het onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. Leesvaardigheid is iets waar we allemaal samen aan moeten werken; het onderzoek, onderwijs en ouders.

Sprekers

Sascha Couvee

Lees meer


Sinds september 2023 zijn we als ambulante dienst een samenwerkingsproject gestart op een reguliere vo-school in Amsterdam.

Op deze reguliere school zitten enkele leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis met een ondersteuningsarrangement cluster 2. Daarnaast is er een grote groep leerlingen met taalachterstanden. Deze achterstanden leiden tot problemen op alle vakgebieden.

In het kader van inclusief onderwijs is het versterken van het reguliere onderwijs een belangrijke doelstelling. Middels dit project proberen wij daar op een duurzame wijze handen en voeten aan te geven. Door het delen van kennis en expertise op het gebied van cluster 2, versterken we onderwijs op de reguliere vo-school. Ook hopen we de overstap van vso naar vo te vergemakkelijken voor onze leerlingen op het vso.

Inhoud
Tijdens deze parallelsessie delen wij de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens het voorbereiden en uitvoeren van het project Noorderlicht. We zullen aandacht hebben voor de opbrengsten, de succesfactoren en de aandachtspunten.

Toepasbaarheid
Deze lezing is ter inspiratie. Het kan een impuls zijn om te kijken welke mogelijke vormen van samenwerking en het duurzaam versterken van taalgericht onderwijs van het regulier mogelijk zijn in de eigen omgeving.

Doelgroep
Professionals die geïnteresseerd zijn in het duurzaam versterken van taalgericht onderwijs van het regulier met oog op inclusief onderwijs.

Verbinding met thema
In onze parallelsessie gaat het helemaal om samenwerken: we focussen ons op een intensieve samenwerking tussen de ambulante dienst vo en een reguliere vo-school.

Sprekers

Ellen Heeremans, Paulien Dubelaar

Lees meer


Een goede alliantie (relatie) tussen ouder en behandelaar komt de effectiviteit van een interventie ten goede. Dit geldt mogelijk nog sterker wanneer er sprake is van indirecte therapie, waarbij de behandelaar ouders coacht bij het aanleren van nieuwe vaardigheden in de omgang met hun kind. Hoe ouders van jonge kinderen met een (vermoeden van) TOS en logopedisten de alliantie ervaren is nog niet eerder onderzocht. Daarom is in 2020 een project gestart naar de alliantie tussen ouders en logopedisten van het ambulant team. We keken of de samenwerking tussen ouders en logopedist samenhing met de taalstimuleringsvaardigheden van ouders.

Inhoud
In deze lezing presenteren we hoe het onderzoek verlopen is en presenteren we de, beperkte, uitkomsten van het onderzoek. We gaan in op de obstakels die wij bij dit praktijkgerichte onderzoek tegen zijn gekomen. We gaan hier ook actief mee aan de slag met het publiek: hoe kunnen zulk soort obstakels bij toekomstig onderzoek voorkomen of overwonnen worden?

Toepasbaarheid
Na afloop van de lezing weet je wat alliantie betekent en wat het belang van een goede alliantie is met (ouders van) cliënten. De lezing zet niet alleen aan tot nadenken over de voor – en nadelen van praktijkgericht onderzoek maar ook over hoe onderzoekers en behandelaars gezamenlijk kunnen bijdragen aan gedegen onderzoek en daarmee aan evidence-based werken.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor zowel behandelaars als onderzoekers, er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
In deze sessie staat het thema samenwerken centraal, wat ook het thema van het onderzoek was. Het onderzoek richtte zich namelijk op de samenwerkingsrelatie tussen ouder en behandelaar. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van een goede samenwerking tussen behandelaar en onderzoeker bij praktijkgericht onderzoek.

Sprekers

Lizet Ketelaar, Margo Zwitserlood-Nijenhuis

Lees meer


“Het valt ons op dat onze kinderen met TOS vaak struikelen, vallen of motorisch onhandig zijn”. Dit soort observaties en de wens voor meer houvast bij eventuele doorverwijzing naar fysiotherapie hebben geleid tot het MOTOS-onderzoek. Bij 110 peuters in groepsbehandeling bij de NSDSK hebben we de motorische ontwikkeling getest en uitgevraagd bij behandelcoördinatoren. Daarnaast zijn de testscores van de Schlichting, SON-R en PPVT-III opgevraagd en de dossiers doorgelezen met focus op motorisch mijlpalen, mond- en spraakmotoriek. Hiermee brengen we de prevalentie van motorische problematiek bij peuters met TOS in kaart met behulp van de Movement-ABC. Daarnaast kunnen we achterhalen of bepaalde motorische problemen samenhangen met een bepaalde taalproblemen.

Inhoud
Uit eerder onderzoek is bekend dat motorische problematiek vaker voorkomt bij kinderen met TOS dan bij hun leeftijdsgenoten. Er is nog weinig bekend over hoe dit in de Nederlandse situatie in de Vroegbehandeling is. In onze presentatie vertellen we meer over wat er al bekend was en over de bevindingen van het MOTOS-onderzoek. Samen denken we na over of zij motorische problemen bij kinderen met (een vermoeden van) TOS herkennen en of zij ideeën hebben over de samenhang met taal. Hoe zouden we in de praktijk kunnen insteken op zowel de motoriek als taalontwikkeling.

Toepasbaarheid
Na deze parallelsessie hebben participanten kennis opgedaan over grove en fijne motorische problematiek bij peuters met TOS en de prevalentie bij kinderen in Vroegbehandeling en de samenhang met taalbegrip en/of taal productie. Daarnaast kunnen ze de eerstvolgende werkdag met hun collega’s kennis delen en de brainstorm vervolgen. Deze sessie draagt bij aan het herkennen van de motorische problematiek bij kinderen met (een vermoeden van) TOS.

Doelgroep
Alle professionals en onderzoekers die in de praktijk werken met (jonge) kinderen met TOS. Geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
In deze presentatie pleiten wij voor een multidisciplinaire samenwerking (tussen gedragswetenschappers, pedagogische begeleiders en fysiotherapeuten) om de ontwikkeling van een kind met (een vermoeden van) TOS zo optimaal mogelijk te kunnen stimuleren.

Sprekers

Susan van den Boogaard, Sanne Peet

Lees meer


De aanleiding tot deze bijdrage was het feit dat ik tijdens de laatste 10 huisbezoeken bij jonge kinderen met een ernstig gehoorverlies, 7 van de 10 kinderen tijdens mijn huisbezoek gebruik zag maken van een beeldscherm: tablet, mobiele telefoon van de ouder, TV,…
Alhoewel sommige kinderen nog geen 3 jaar oud waren, wisten de ouders mij te vertellen dat dit de enige manier was om hun kinderen snel stil te krijgen als ze even vervelend waren.
Dit was dan ook voor mij de aanleiding om even verder te onderzoeken wat we vandaag de dag weten over de impact van veel beeldschermgebruik op jonge leeftijd (en mogelijks specifiek voor kinderen met gehoorverlies) en dan vooral op de vroeg kindontwikkeling.
De resultaten van mijn zoektocht wil ik dan ook graag met jullie delen, omdat ik denk dat dit heel belangrijke informatie bevat voor de verdere begeleiding van deze kinderen en hun ouders.

Inhoud
Eigenlijk staat de inhoud al beschreven bij de inleiding hierboven.

Toepasbaarheid
De inhoud van deze parallelsessie kan heel wat nieuwe informatie aanleveren rond het gebruik van beeldschermen door jonge kinderen (in het bijzonder de kinderen met ASS of gehoorproblemen) en de mogelijke impact die dit kan hebben op de vroege kindontwikkeling en mogelijke latere medische, cognitieve en gedragsmatige consequenties.
Dit zal zeker aanzetten tot overleg met collega’s en mogelijks tot de aanpassing van de begeleiding van de kinderen en hun ouders.

Doelgroep
Deze sessie is gericht aan iedereen die betrokken is met begeleiding, onderwijs of revalidatie van jonge kinderen met gehoorverlies, maar kan eigenlijk heel zinvol zijn voor de hele cluster 2 populatie. Zowel logopedisten, leerkrachten, ambulante begeleiders, audiologen, taalkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers als ouders behoren tot de doelgroep van deze sessie.

Verbinding met thema
Als er een zaak na afloop van deze sessie duidelijk zal zijn, dan is het dat het gebruik van het beeldscherm door jonge kinderen alleen maar kan bijgestuurd worden als alle instanties betrokken bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van deze kinderen, hiermee rekening mee gaan houden en hun begeleiding en aanpak gaan aanpassen.

Sprekers

Leo De Raeve

Lees meer


De Spraakmaker is een benoemtaak die binnen Deelkracht ontwikkeld is om de spraakontwikkeling van jonge kinderen met TOS in kaart te brengen. De Spraakmaker is sinds het voorjaar van 2024 te vinden op www.deelkracht.nl

Inhoud
In deze lezing staan we uitgebreid stil bij De Spraakmaker en hoe deze ingezet kan worden in de diagnostiek van de spraakontwikkeling van het jonge kind met TOS. We laten zien hoe de resultaten van De Spraakmaker gebruikt kunnen worden voor een concreet plan van aanpak voor de logopedische behandeling. Ook demonstreren we hoe De Spraakmaker wordt ingezet bij niet tot nauwelijks sprekende kinderen en hoe de logopedist en klinisch linguïst samenwerken in deze complexe spraakdiagnostiek en behandeling.

Toepasbaarheid

Na het volgen van deze lezing weet je:

  • Hoe je de resultaten van De Spraakmaker interpreteert en omzet in concrete behandeldoelen
  • Hoe de logopedist en klinisch linguïst samen kunnen werken bij complexe casussen op het gebied van de spraakontwikkeling

Deze informatie is direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk bij de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met TOS.

Doelgroep
Deze lezing is geschikt voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met peuters en kleuters met TOS.

Verbinding met thema
Deze lezing benadrukt het belang van het samenwerken van logopedisten en klinisch linguïsten in de diagnostiek van jonge kinderen met TOS met complexe problemen in de spraakontwikkeling.

Sprekers

Maaike Diender, N.t.b.

Lees meer

Parallelsessies Blok E


Iedereen ervaart wel eens luisterinspanning; momenten waarop het extra moeite kost om de ander te verstaan. Dit kan best vermoeiend zijn. Dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs zijn vaker vermoeid dan horende leeftijdsgenoten, mogelijk als gevolg van een verhoogde luisterinspanning. Als kinderen dag in dag uit een verhoogde luisterinspanning ervaren, kunnen ze hierdoor vermoeid raken. Dit kan een grote impact hebben op het welbevinden, sociaal leven en schoolprestaties van DSH kinderen.

Wij hebben onderzocht in hoeverre DSH kinderen meer luisterinspanning ervaren dan horende klasgenoten.

Inhoud
Wij hebben twee experimenten afgenomen bij 30 DSH kinderen en 30 normaal horende kinderen, uit het regulier onderwijs.
In het eerste deel hebben we gekeken in hoeverre DSH kinderen meer luisterinspanning ervaren dan horende leeftijdsgenoten, en de invloed van achtergrondruis op luisterinspanning. In het tweede deel is onderzocht in welke mate spraakafzien en ondersteunende gebaren luisterinspanning vermindert.

Uit het onderzoek zijn een aantal mooie en verassende resultaten gekomen die we graag presenteren! Daarnaast vertellen we graag over het vervolgonderzoek dat we willen gaan doen.

Toepasbaarheid
Door dit onderzoek komen we meer te weten over de ervaringen van DSH leerlingen in het regulier onderwijs. Op basis van de mooie resultaten van dit onderzoek hebben we een aantal aanbevelingen opgesteld voor professionals die werken met DSH kinderen, ouders van DSH kinderen én DSH kinderen zelf. Deze willen we graag aan jullie voorleggen, en we horen graag vanuit het publiek of wij nog aanbevelingen missen. Daarnaast zijn we benieuwd waar behoefte is aan vervolgonderzoek.

Doelgroep
Deze sessie is interessant voor iedereen die werkt met DSH kinderen, m.n. voor ambulant begeleiders.

Verbinding met thema
Dit onderzoek verbreedt de kennis over luisterinspanning en vermoeidheid bij DSH leerlingen. Deze kennis helpt de DSH leerlingen en het systeem om hen heen om hen beter te begrijpen en rekening te houden met de uitdagingen waar zij tegenaanlopen.

Sprekers

Elske van Raaphorst

Lees meer


De positieve effecten van affectieve technologie, ook wel sociale robots, zijn onderzocht onder andere bij ouderen met dementie en mensen met een visuele en een verstandelijke beperking. Veel van de studies met betrekking tot affectieve technologie focussen op het effect van sociale robots op de kwaliteit van leven. De mogelijke effecten van sociale robots op communicatie bij mensen met een communicatieve meervoudige beperking (CMB) of aangeboren beperkingen in horen én zien (aangeboren doofblindheid, ADB)) zijn echter nog niet onderzocht. Het doel van deze studie is om het effect van affectieve technologie op de hoeveelheid en type communicatie bij volwassenen met CMB of ADB te onderzoeken. Daarnaast wordt ook de meest optimale manier om affectieve technologie aan te bieden onderzocht.

Inhoud
In deze minilezing zullen we de methode van het onderzoek, waaronder het gebruik van gepersonaliseerde codeerschema’s, en de resultaten van twee deelnemers in detail presenteren. Daarnaast bespreken we het gebruik van affectieve technologie in toekomstig onderzoek.

Toepasbaarheid
Na deze lezing heb je kennis opgedaan over hoe affectieve technologie helpend kan zijn voor mensen met beperkingen in de communicatie. We hopen dat de lezing het publiek inspireert en motiveert om zelf aan de slag te gaan met affectieve technologie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals die werken met mensen met CMB en/of ADB. Er is geen voorkennis nodig om de lezing te volgen.

Verbinding met thema
Middels samenwerking tussen (persoonlijk) begeleiders en onderzoekers wordt kennis opgedaan over de doelgroep CMB en hoe communicatie gestimuleerd kan worden op een bijzondere manier, namelijk middels affectieve technologie.

Sprekers

Nina Wolters-Leermakers

Lees meer


In de jonge jaren leren kinderen emoties te herkennen, begrijpen en reguleren. Dit proces is belangrijk voor de latere sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierin spelen ouders een belangrijke rol. Ze dagen hun kinderen uit grenzen te verkennen, maar helpen hun kinderen ook om de emoties weer te reguleren. Doordat kinderen kunnen stoeien met emoties in de veilige omgeving die ouders hen bieden, doen ze ervaringen op die van pas komen in het contact met anderen.

Dove en slechthorende kinderen ervaren vaker moeilijkheden in emotieregulatie. Met kennis over de rol van ouders in de ontwikkeling van emotieregulatie kunnen we ouders handvatten geven om hun kinderen te ondersteunen.

Inhoud
Tijdens de minilezing introduceren we twee lopende onderzoeken naar ouder-kind interacties; Calming Together en Catch Me If You Can. We laten beelden zien van interacties tussen ouders en hun dove en slechthorende kinderen in situaties die emoties opwekken. Bijvoorbeeld; hoe reageren kinderen als ze hun speelgoed moeten opruimen of als ze verliezen van hun ouders in een spelletje? En hoe gaan ouders met deze situaties om? We zullen verschillende emoties en gedragingen voorbij zien komen; van frustratie tot schaterlachen en van teleurstelling tot trots.

Toepasbaarheid
De deelnemers doen kennis op over de rol van ouders in de ontwikkeling van emotieregulatie bij dove en slechthorende kinderen. Ze krijgen inzicht in lopende projecten en wat de uitkomsten hiervan voor ouders kunnen betekenen. Wanneer professionals terugkeren naar de praktijk zullen ze met een frisse blik naar de rol van ouders in de emotionele ontwikkeling van kinderen kijken.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals die met dove en slechthorende kinderen werken. Er is geen minimum kennis/ervaringsniveau.

Verbinding met thema
In de presentatie laten we zien hoe ouders en hun kinderen samenwerken om de emoties van de kinderen te reguleren en samen werken aan de emotionele ontwikkeling van kinderen.

Sprekers

Nikki Smit, Sanne Peet

Lees meer


Meedoen in de maatschappij en samen met vriendjes naar dezelfde school in de eigen buurt. Dit is de bedoeling van inclusief Onderwijs. De instellingen cluster 2 hebben de opdracht om inclusief onderwijs voor leerlingen DSH en TOS te ondersteunen. De instellingen werken samen aan een portfolio om dat te realiseren

Inhoud
We willen vertellen aan onze collega’s wat we aan het doen zijn en welke afspraken we hebben gemaakt over hoe we de systemische benadering in de ambulante dienstverlening handen en voeten geven.
Maar we willen ook heel graag feedback. We vragen de deelnemers aan deze sessie om met ons mee te denken hoe we het nog beter kunnen doen. Daarbij willen we niet alleen leren van collega’s in het onderwijs maar ook van collega’s uit de zorg.

Toepasbaarheid
Door deze sessie krijg je een inkijkje in het programma AD van het Siméa programma Passend en Inclusief. Je kunt een bijdrage leveren aan de wijze waarop de instellingen de ondersteuning aan scholen en leerlingen realiseren. Het doel daarvan is dat zoveel mogelijk leerlingen DSH en TOS thuisnabij en samen met andere kinderen naar school gaan.

Doelgroep
Deze sessie is voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in het onderwijs aan leerlingen DSH en TOS en daar graag een bijdrage aan wil leveren.

Verbinding met thema
We werken als vier instellingen in Siméa samen. Ook de samenwerking met college’s uit de zorg en de hogescholen en universiteiten is van meerwaarde.
Ondersteuning bieden aan Inclusief Onderwijs vraagt een systemische benadering. Samenwerking met de leerkracht, de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers en met andere professionals in de reguliere scholen, in het samenwerkingsverband en in de jeugdzorg.
De instellingen stellen zich op als netwerkorganisaties in het eigen werkgebied. Als Siméa vormen zij landelijk vormen ook een netwerkorganisatie.
Alleen door samen te werken kunnen we het beste doen voor de leerlingen DSH en TOS

Sprekers

Gerda Gorter, ntb

Lees meer


Op kindcentrum Rijpelberg in Helmond is er een instroom van met name Poolse kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. In 2021-2024 vindt het onderzoek ‘De kracht van moedertaal’ plaats, waarbij het Pools als moedertaal wordt ingezet in het onderwijs; in pre-teaching in de groepen 4 tot en met 8 en bij activiteiten als lezen en liedjes zingen in de groepen 1 tot en met 3. Daarnaast vond er professionalisering plaats voor het hele team.

Inhoud
Het erkennen en toelaten van de moedertaal is effectief, zorgt voor een groter zelfvertrouwen, meer motivatie en betere schoolprestaties (Agirdag, 2010; Cummins, 2018). Een deel van de kinderen met TOS is meertalig. Wanneer er sprake is van TOS of een vermoeden van TOS, is dit ook het geval in de moedertaal. We vertellen je graag over het onderzoek ‘De kracht van moedertaal’: de aanpak, de winst, de dilemma’s en de samenwerking tussen alle betrokken partijen. We hopen daarna met jullie in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

Toepasbaarheid
We vertellen vanuit welk theoretisch kader we werken, welke onderzoeksmethodes passend zijn gebleken en in welke mate er sprake is van overdraagbaarheid.

Doelgroep
Het onderzoek zet alle onderwijsprofessionals aan het denken op welke wijze de moedertaal van de leerlingen een plaats kan krijgen in de school en wat het belang daarvan is. Er zijn 2 sprekers (perspectieven): vanuit de onderzoeker en vanuit de school.

Verbinding met thema
Bij dit onderzoek zijn verschillende partijen betrokken o.a.: de school, de (Poolse) leerkrachten, de leerlingen, de ouders, gemeente Helmond, Pabo De Kempel en het lectoraat van Fontys OSO. Dit vroeg voortdurend om afstemming en maatwerk.

Sprekers

Anouk Middelkoop-van Erp, Helen Vink

Lees meer


Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ervaren dagelijks beperkingen in de communicatie. Meer inzicht in deze communicatieproblemen, thuis en op school, is belangrijk om onze handelingsplannen te kunnen richten op het bevorderen van communicatieve participatie.
We hebben onderzoek gedaan, met als doelen:
• Inzicht krijgen in de communicatie in het dagelijks leven van kleuters met TOS vanuit het perspectief van ouders en leerkrachten.
• Verschillen onderzoeken tussen kinderen met alleen expressieve problemen en kinderen met receptieve èn expressieve problemen.

Inhoud
In de minilezing worden de resultaten van ons onderzoek onder ouders en leerkrachten van kinderen (5-6 jaar) met TOS op cluster 2-scholen gepresenteerd.
Volgens ouders is de communicatie met vreemden het meest problematisch, en speelt de mentale toestand van het kind een rol. Ouders beschouwden beperkingen in het zich uitdrukken, begrepen worden en het niet verstaanbaar zijn als kernproblemen. Leerkrachten beoordeelden de communicatieve redzaamheid van de kinderen als onvoldoende, maar vonden de sociale competentie en de kwaliteit van de leerkracht-kind relatie niet afwijkend.
Kinderen met een receptief-expressieve stoornis leken grotere beperkingen in de communicatie te hebben dan kinderen met alleen een expressieve stoornis.

Toepasbaarheid
De resultaten benadrukken de uitdagingen van kinderen met TOS in een verscheidenheid aan communicatieve situaties, maar ook hun mogelijkheden in de cluster 2-setting. De communicatieve belemmeringen in de thuissituatie kunnen verschillen van die op school. Als professionals moeten we de inbreng van ouders een rol geven in onze handelingsplannen.

Doelgroep
De lezing is voor iedereen die te maken heeft met kleuters met TOS en meer wil weten over hun communicatieproblemen.

Verbinding met thema
Het is belangrijk om samen met ouders en leerkrachten inzicht te krijgen in de communicatieve beperkingen van kinderen met TOS, niet alleen op school, maar ook bij activiteiten daarbuiten. Zo kunnen we samen de communicatieve redzaamheid bevorderen.

Sprekers

Gerda Bruinsma

Lees meer


In mei 2023 opende het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) haar deuren. Op het STAP worden samenwerkende partners voor diagnostiek, behandeling, onderzoek, onderwijs en innovatie samen gebracht. Het is een nieuw innovatief centrum in Amsterdam Zuidoost waar naast reguliere spraaktaaldiagnostiek en ZG vroegbehandelingsgroepen ook twee eerstelijns logopediepraktijken gevestigd zijn. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht en vormt het STAP een opleidingscentrum voor logopediestudenten. Het STAP is een proeftuin waar nieuwe interventies en dwarsverbanden ontwikkeld en uitgeprobeerd worden om de zorgketen voor jonge kinderen met een TOS te innoveren. Alle betrokken partijen (1e lijn, 3e lijn en onderwijs) werken intensief met elkaar samen en participeren in verschillende pilots.

Zo wordt er bijvoorbeeld een live overleg georganiseerd waarin professionals uit de eerste en de derde lijn casuïstiek kunnen bespreken. Zowel eerstelijns logopedisten als gedragswetenschapper, logopedisten en linguïsten van het AC sluiten aan. Er wordt dus een nieuwe vorm van multidisciplinair overleg (MDO) gepilot.
In een andere pilot onderzoeken we in samenwerking met de eerstelijns logopediepraktijken of een vorm van dynamische diagnostiek helpt om de kwaliteit van de keten te verbeteren.
Daarnaast vinden er diverse vernieuwende scholingsactiviteiten van de opleiding logopedie (Hogeschool Utrecht) plaats op het STAP.

Inhoud
In deze lezing vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het STAP. Welke ontwikkelingen gingen aan de opening vooraf? Daarnaast vertellen we over de samenwerking met de verschillende ‘STAP-bewoners’ en geven we voorbeelden van de verschillende proeftuinen op het STAP. Waar mogelijk delen we de ervaringen en eerste resultaten van de pilots. Deelnemers krijgen een goed beeld van dit innovatieve centrum.

Toepasbaarheid
Deelnemers maken kennis met het STAP en doen nieuwe ideeën op over hoe samenwerking in de keten eruit kan zien. Wat werkt wel en wat werkt niet? Ook krijgen deelnemers inzicht in de pilots die draaien op het STAP en worden waar mogelijk de eerste resultaten gedeeld.

Doelgroep
Deze lezing is interessant voor diagnostici en behandelaren en die werken met kinderen met een vermoeden van TOS. Ook zorgmanagers, beleidsmakers en onderzoekers zijn van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.

Verbinding met thema
Het congresthema is samenwerken of samen werken. Op het STAP werken verschillende disciplines letterlijk samen onder één dak. Ieder met zijn eigen dagelijkse behandelpraktijk en activiteiten. Omdat meerdere partners onder één dak werken zijn er ook veel kansen voor samenwerking. Op het STAP vindt unieke samenwerking plaats in de vorm van pilots en nieuwe dwarsverbanden.

Sprekers

Marjolein Meester,

Lees meer


Ouders van kinderen met een taal- en spraakstoornis (TOS) of slechthorendheid, worden dagelijks geconfronteerd met unieke uitdagingen in de thuissituatie. Het begrijpen van hoe kinderen met TOS of SH de wereld ervaren en communiceren is van essentieel belang voor hun ontwikkeling en welzijn. Het gebruik van virtual reality stelt ouders en verzorgers in staat om de innerlijke wereld van een kind met TOS of SH te ervaren. Door deze technologie kunnen ze beter begrijpen hoe hun kinderen de wereld om hen heen ervaren en communiceren, wat kan leiden tot meer inzicht, betere ondersteuning en een sterker begrip rondom TOS/ SH.

Inhoud
Tijdens deze minilezing willen we door middel van VR een dieper inzicht bieden in de ervaringen van kinderen met TOS en slechthorendheid in de thuissituatie.
Iedere deelnemer kan tijdens de minilezing ervaren welke gedachtes er in een kind met TOS of SH in de thuissituatie om kunnen gaan en kan middels de bijbehorende kijkvragen leren hoe het gesprek met het systeem rondom het kind aangegaan kan worden.

Toepasbaarheid
Na afloop van deze minilezing heb je kennis opgedaan met de mogelijkheden van VR om kennis over onze doelgroep over te dragen.
Iedere deelnemer gaat naar huis met een pakket om dit direct in de praktijk in te kunnen zetten.

Doelgroep
De minilezing is bedoeld voor professionals die werken met kinderen met TOS of SH in de thuissituatie. De minilezing is geschikt voor zowel nieuwkomers in de sector als voor ervaren professionals in de sector.

Verbinding met thema
Het gebruik van VR in de thuissituatie van kinderen met TOS of SH creëert bewustwording bij ouders en verzorgers door hen een dieper inzicht te geven in de belevingswereld van hun kinderen. Deze bewustwording bevordert de samenwerking tussen ouders, verzorgers en professionals, omdat het de communicatie en begrip verbetert en een gemeenschappelijk doel van ondersteuning bevordert. Door samen te werken op basis van dit verhoogde begrip, kunnen ouders en professionals effectiever in gesprek gaan over de passende ondersteuningsbehoefte van het specifieke kind.

Sprekers

Sarah van Leeuwen, Kirsten van Os

Lees meer


In het project Meertaligheid Centraal richten we ons op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen met een vermoeden van TOS binnen de ZG-zorg. Een belangrijk instrument bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen is de Anamnese Meertaligheid (oorspronkelijk ontwikkeld door Blumenthal & Julien, 2000). Uit eerder onderzoek (Meertaligheid Onder de Loep) kwam naar voren dat logopedisten het afnemen van de Anamnese Meertaligheid (als zeer waardevol beschouwen. Toch is er nu, 24 jaar later, ruimte voor verbetering, want:
– In de sector zijn verschillende versies van de Anamnese Meertaligheid in omloop.
– Bepaalde onderdelen zijn inmiddels verouderd, en bovendien is een elektronische versie handiger dan alleen papier.
– Het combineren van de anamnese meertaligheid (verleden en nu) met wensen voor de toekomst heeft meerwaarde.
– Het herhaald afnemen van een deel van de lijst kan inzicht geven in verandering van taalaanbod thuis.
Dit alles gaf aanleiding om een nieuwe Anamnese Meertaligheid te ontwikkelen. Die kan die sectorbreed kan worden ingezet zodat iedereen op een meer uniforme manier informatie verzamelt over het taalaanbod van meertalige kinderen met een vermoeden van TOS.

Inhoud
In deze lezing maken de deelnemers op een interactieve manier kennis met de nieuwe Anamnese Meertaligheid, worden de eerste gebruikerservaringen gedeeld en vertellen we welke wijzigingen ouders belangrijk vonden.

Toepasbaarheid
Professionals krijgen informatie over de aanpassingen aan de vernieuwde Anamnese Meertaligheid en hoe deze te gebruiken.

Doelgroep
Professionals die werken met meertalige kinderen met en vermoeden van TOS binnen de ZG-zorg.

Verbinding met thema
Met de Anamnese Meertaligheid werk je samen met de ouder om goed zicht te krijgen op het taalaanbod aan het kind.

Sprekers

Lisanne Geurts, Maaike Diender

Lees meer


Thuistaaltool is een werkwijze voor meertalige spraakbehandeling voor kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis. De tool is ontwikkeld omdat logopedisten aangaven hulpmiddelen nodig te hebben om de meertalige spraakbehandeling in te richten. Thuistaaltool kan worden ingezet na de afname van Speakaboo, een screeningsinstrument voor spraakstoornissen. Het afgelopen jaar is de app van Thuistaaltool verbeterd. Daarnaast is er binnen het Deelkrachtproject Meertaligheid Centraal een cursus ontwikkeld waarin je leert om vanuit Speakaboo behandeldoelen te bepalen met Thuistaaltool.

Inhoud
In deze lezing vertellen we over het belang van spraakonderzoek in de niet-Nederlandse taal. Daarnaast vertellen we over de werkwijze van Thuistaaltool en we laten de vernieuwde app zien. We leren je hoe je kunt bepalen welke doelklanken geschikt zijn voor meertalige spraakbehandeling.

Toepasbaarheid
Professionals krijgen meer informatie om Speakaboo en Thuistaaltool in de behandeling in te zetten.

Doelgroep
Professionals die werken met meertalige kinderen met een vermoeden van TOS. Speakaboo en Thuistaaltool zijn voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar.

Verbinding met thema
Aan de hand van Thuistaaltool ga je samen met de ouder de behandeling voor het kind vormgeven.

Sprekers

Meike de Beer, Lisa de Wit

Lees meer

Masterclasses Blok F


De trend is duidelijk: steeds minder DSH leerlingen zitten in het speciaal onderwijs met een intensief arrangement. Schoolaudiologie in het intensieve arrangement was en is veelal goed te doen door goede afspraken tussen de school en een schoolaudioloog of begeleidend audiologisch centrum of CI team. De schoolaudioloog kan soms worden ingeschakeld voor advies en controle op school. We zien een paar risico’s:
• Hoe moet het verder nu steeds meer DSH leerlingen met of zonder AD op een reguliere school zitten?
• Daarnaast is niet alleen het onderwijs maar ook de zorg aan het veranderen, waarbij kritisch wordt gekeken wat er echt de taak is van de zorg. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden van een AC.
• En uiteindelijk is er de leerkracht die die inclusieve klas voor zich heeft en die het moet gaan waarmaken, in een tijd met meer werkdruk en minder menskracht in het onderwijs.
• Hoe zorg je voor goede, AVG bestendige, audiologische informatieoverdracht tussen ouders, AC, zorg, en onderwijs?
• Hoe maak je als school / leerkracht de vertaalslag van de audiologische gegevens naar het functioneren en de onderwijsbehoefte in de klas?
• Wat kunnen we leren van Educational Audiology?

Inhoud
In deze lezing geven we eerst een situatieschets van de status van (school)audiologie vanuit verschillende invalshoeken voor DSH leerlingen in cluster 2; en voor het belang van signaleren en volgen van gehoorproblematiek bij leerlingen met TOS.
– De beleidsmaker/minister
– Audiologisch centrum of CI team
– Ambulant begeleider
– Leerkracht
– Logopedist
– Leerling/ouder

(1) Als intermezzo openen we een aantal kennisboxen om te laten zien wat er al is aan kennis, tools en evidence; zowel in Nederland als daarbuiten.
(2) Daarna gaan we aan de hand van stellingen en droombeelden op zoek naar wensen, oplossingen en mogelijke verbeterpunten om de situatie te optimaliseren en te formuleren wat ieder in zijn rol kan doen en nodig heeft van de ander.
In 2 ronden streven we ernaar om met aanbevelingen te komen die we willen voorleggen aan besturen van Simea en FENAC.

Toepasbaarheid
De lezing heeft als doel om een brug te slaan tussen audiologie en onderwijs. Tijdens de lezing ga je met de overige deelnemers in gesprek om wensen te inventariseren en aanbevelingen te doen.
In de kennisboxen wordt nieuwe en bestaande kennis in kaart gebracht, waarna je gerichter kunt nadenken en overleggen over de audiologische kenmerken van je leerlingen / schoolpopulatie.

Doelgroep
Leerkrachten; logopedisten; ouders; audiologen; overige teamleden onderwijs en AC/CI-teams; management; bestuurders Cluster-2 besturen.

Verbinding met thema
Verbinding met thema samenwerken of samen werken: *Het lijkt zo voor de hand liggend: een intensieve samenwerking / kennisuitwisseling tussen AC’s en CI-teams aan de ene kant en het onderwijs/zorg van Cluster-2 aan de andere kant. De werkelijkheid is tegelijkertijd weerbarstig en veranderlijk. Deze lezing wil duidelijk maken dat samenwerken een onmisbare noodzaak is voor een optimale ontwikkeling van DSH leerlingen en de leerlingen met TOS die kampen met gehoorverlies. Door middel van gesprek met elkaar worden wensen, knelpunten en aanbevelingen in kaart gebracht.

Sprekers

Erwin Baas, Annemiek voor in' t Holt

Lees meer


Een goede samenwerking tussen zorg-/onderwijsprofessionals en ouders van kinderen met TOS is essentieel voor de groei en ontwikkeling van het kind en ondersteuning van het gezin. Samenwerking is echter complex en professionals zijn zoekende in hoe zij de samenwerking met ouders kunnen optimaliseren. Deze masterclass is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek naar het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders van kinderen met een TOS en de professionals. Het belang is ontstaan vanuit de behoeften die ouders in de samenwerking met professionals ervaren enerzijds en vanuit de ondersteuningsbehoeften van de professionals anderzijds.

Inhoud
In deze masterclass:
– Delen we kennis en ervaringen over oudergericht samenwerken, o.a. de ouderschapstheorie van Alice vd Pas en het kwadrant van Reeder over parental empowerment
– Gaan we in gesprek over de complexiteit van samenwerken en wat dit vraagt van professionals
– Reflecteren we op jouw manier van oudergericht werken aan de hand van praktijkvoorbeelden
– Oefenen we in werkgroepen met het voeren van oudergerichte gesprekken
De sessie wordt geleid door vijf professionals met expertise en ervaring in het oudergericht werken in verschillende settingen. Een van de professionals is zelf ouder van een kind met TOS.

Toepasbaarheid
Na de masterclass weten deelnemers wat oudergericht werken is, hebben ze gereflecteerd op hun eigen vaardigheden in deze samenwerking en leemtes daarin en oefenden ze oudergericht werken in gesprekken. De deelnemers kunnen hun opgedane inzichten direct toepassen in de praktijk, onder andere door het opstellen van concrete doelen voor hun eigen werkomgeving.

Doelgroep
De masterclass is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn met (ouders van) kinderen met TOS én geïnteresseerd zijn in het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders en professionals. Er is geen voorkennis of specifieke ervaring vereist.

Verbinding met thema
Het congresthema staat centraal: we stimuleren deelnemers om te reflecteren in hoeverre zij zelf oudergericht samenwerken of samen werken met ouders.

Opmerkingen
Naast de hoofdsprekers zijn er drie werkgroepbegeleiders: Riet Grauwels, Margo Zwitserlood en Marlies van Daalen.

Sprekers

Inge Klatte, Jorien Luijkx

Lees meer


Er is niets zo praktisch als een goede theorie (Lewin, 1943). Daarom hebben we in de afgelopen jaren een theoretisch model over sociale informatieverwerking, gebaseerd op Crick en Dodge (1994), uitgewerkt voor dove/slechthorende (DSH) kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (Hermans, Smit, Isarin en Vissers, in voorbereiding). Het sociale informatieverwerkingsmodel beschrijft de stappen die in iedere sociale interactie doorlopen worden (waarnemen, interpreteren, doelen stellen, oplossingen bedenken, een oplossing kiezen, en de actie uitvoeren). De kwaliteit van deze stappen wordt enerzijds bepaald door een spectrum aan cognitieve functies (Taal, Executieve functies en Theory of Mind) en anderzijds door persoonlijke ervaringen en overtuigingen (kernovertuigingen, morele overtuigingen). Deze neuropsychologische theorie over sociale informatieverwerking helpt ons om het gedrag van kinderen in sociale situaties beter te begrijpen en van hieruit te komen tot afgestemde begeleiding en behandeling. Het model wordt inmiddels binnen Kentalis in zorg (DSH) en onderwijs (TOS) ingezet.

Inhoud
In deze masterclass presenteren we het neuropsychologische model. De focus is daarbij op kinderen met TOS. We bouwen aan de hand van casussen samen met professionals van de academie en professionals uit zorg en onderwijs (o.a. gedragskundige, logopedist, leerkracht SO, leerkracht VSO, ambulant begeleider, CVO) de brug naar de praktijk. We verwachten daarbij ook een actieve bijdrage van de deelnemers aan de masterclass (o.a. door eigen casuïstiek in te brengen).

Toepasbaarheid
Het sociale informatieverwerkingsmodel helpt professionals om gedrag en gedragsproblemen van kinderen nog beter te begrijpen. Neuropsychologisch analyse volgens dit model vormt een opmaat voor passende zorg en onderwijs te geven aan DSH kinderen of kinderen met TOS.

Doelgroep
De masterclass is bedoeld voor professionals die werken met kinderen met TOS in zorg of onderwijs.

Verbinding met thema
Vooral samenwerken. De ontwikkeling van het model is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de academie, zorg en onderwijs van Kentalis. Kentalis collega’s uit het primair proces hebben het neuropsychologisch model voor DSH kinderen en kinderen met TOS, ontwikkeld vanuit de Academie, in de praktijk getoetst. Op geleide van deze toetsing is het model verder aangepast binnen de Academie. Eenieder heeft dus met zijn/haar specifieke expertise een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het model.

Sprekers

Daan Hermans, Constance Vissers

Lees meer

Mensen ervaren hun ziekte/ gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis binnen het kader van hun eigen taal en cultuur. Dat doe je als zorgverlener zelf ook. Het is daarom goed om je te realiseren dat jij zelf ook uit een bepaalde cultuur komt, en dat die cultuur jouw denken en handelen beïnvloedt. Daarnaast moet je rekening houden met taal, cultuur, religie, hulpzoekgedrag en gebruiken van de cliënt. Hoe beter de zorg aansluit, hoe eerder iemand zich geholpen voelt.

In de begeleiding en zorg aan cliënten met een migratieachtergrond hebben zorgprofessionals te maken met:

  • Een andere beleving van taalontwikkelingsstoornis
  • Verschillen in cultureel bepaalde communicatieregels;
  • Onbekendheid met de Nederlandse gezondheidszorg;
  • Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.

Deelnemers:

  • Hebben inzicht op over de invloed van cultuur op hulpzoekgedrag;
  • Zijn zich bewust van hun eigen culturele normen; (Cultuursensitief handelen)
  • Inzicht in uw interculturele competentie: een praktische benadering bij hulp en begeleiding bij de verwerking en acceptatie van het ziek zijn en/ of de behandeling.

Sprekers

Kaveh Bouteh

Lees meer


De ontwikkelingen in hoortoesteltechnologie volgen elkaar nog steeds in rap tempo op. Maar de informatie over wat er nu precies onder de motorkap in de high-end toestellen gebeurt is beperkt. Voor degenen die patiënten onafhankelijk moeten informeren en problemen waar patiënten in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden willen oplossen, is het van belang te weten wat er wel en niet kan met de technologie.

Inhoud
Van de voornaamste hoortoestelmerken wordt uitgelegd wat de technologie inhoudt, wat voor bewijs er is voor de werking, en wat er wel niet mee mogelijk is.

Toepasbaarheid
Op basis van de presentatie kan er een beter advies gegeven worden over de mogelijke toegevoegde waarde van high-end technologie, en kunnen problemen bij het gebruik van high-end toestellen begrepen en mogelijk opgelost worden.

Doelgroep
Voor iedereen die hoortoestellen adviseert, controleert en bijstelt.

Sprekers

Peter van Hengel

Lees meer

Tijdens deze Masterclass zijn er presentaties van OPSTAP 1 – nieuwe NGT modules voor ouders, Tolken in de klas: een kwestie van samenwerken? en Inclusie! Of niet?

 

“OPSTAP 1”

Bea Bouwmeester

Tijdens deze sessie laten we de inhoud van de eerste NGT-module van ‘OPSTAP’ zien. OPSTAP is een reeks NGT-modules voor ouders om hun NGT-niveau te verhogen van A2 naar B1 (gebaseerd op de ERK-niveaus voor gebarentalen). De module bestaat uit een online deel, live bijeenkomsten en opdrachten die ouders in hun eigen omgeving kunnen doen. De thema’s die aan de orde komen zijn afgestemd op ouders en hun kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Een belangrijk onderdeel van de modules is het samenwerken met elkaar als ouders en kinderen om daadwerkelijk vaardiger te worden.

Tolken in de klas: een kwestie van samenwerken?

Nadine de Rue

We presenteren de uitkomsten van groepsgesprekken met ouders, leerlingen, tolken, leerkrachten en ambulant begeleiders van cluster 2 instellingen. We vroegen hen naar de meerwaarde van tolkinzet, goede ervaringen, knelpunten en mogelijke oplossingen. Een veel genoemd knelpunt is bijvoorbeeld het tekort aan tolken. Uit de gesprekken blijkt ook dat er behoefte is aan meer kennis en voorlichting over tolkinzet
in het onderwijs. Daarnaast is een goede samenwerking en afstemming belangrijk, vooral tussen leerkracht en tolk.

Inclusie! Of niet?

Nadine de Rue

We presenteren de uitkomsten van onze behoeftepeiling. We bespreken wat dove en slechthorende kinderen/jongeren in Nederland al doen aan activiteiten buiten school en met wie zij die activiteiten samen (willen) doen. Ook wensen wat betreft buitenschoolse activiteiten in het algemeen en inclusie-activiteiten in het bijzonder zijn onderzocht. Zo blijkt dat veel DSH kinderen en jongeren met allerlei buitenschoolse activiteiten meedoen, zoals sport. Ook komen er behoeften en belemmeringen naar voren waar wij tijdens de lezing op in zullen gaan.

Sprekers

Nadine de Rue, Bea Bouwmeester

Lees meer

Tijdens deze Masterclass zijn er presentaties over:

AllesoverTOS.nl: nu ook voor professionals

Tijdens deze lezing informeren we de deelnemers hoe het deel voor professionals tot stand kwam en laten we de website zien. We vragen de deelnemers om feedback en ideeën. Is er informatie die nog gemist wordt? Hoe kunnen we de website bij professionals onder de aandacht brengen? Daarnaast blikken we vooruit naar de pagina voor mensen met TOS die vanaf 2025 ontwikkeld zal gaan worden.

Hoe blij ben jij? Kwaliteit van leven van kinderen met TOS in reguliere en speciale scholen.

Mélanie van Barreveld

Ouders vulden vragenlijsten in over de kwaliteit van leven (KINDL) en het schooltype (regulier of speciaal (basis)onderwijs) van hun kind. We bekijken de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van ongeveer 250 kinderen van groep 1 naar groep 5. Welke veranderingen zijn er in de kwaliteit van leven in deze periode en zijn er vroege voorspellers van deze ontwikkeling te vinden? In het tweede deel van de lezing bespreken we de schooltrajecten van onze groep kinderen met (een vermoeden van) TOS. Hoeveel kinderen blijven in het regulier en speciaal onderwijs en wie switchen er? We bespreken ook of er een relatie is tussen het schooltraject en de ontwikkeling op kwaliteit van leven. Graag gaan we met het publiek in gesprek over de betekenis van deze uitkomsten voor de zorg en voor regulier en speciaal onderwijs.

De Schoolreis: Kinderen met een TOS naar school

Marijke Zoons

In deze lezing vertellen we meer over de uitstroom van kinderen met TOS vanuit de vroegbehandeling naar het onderwijs vanuit het project Taal in Zicht. Welke vormen van onderwijs worden gekozen en wanneer wordt nog logopedische begeleiding ingezet? Krijgen de kinderen ondersteuning in het onderwijs? Naar aanleiding van deze resultaten, zoomen we verder in op de overgang van de behandelgroep naar de basisschool. We presenteren De Schoolreis: een digitale routekaart voor ouders van kinderen met een TOS. Hierin krijgen ouders informatie over wat ze kunnen doen in de overgang naar school.

Sprekers

Marijke Zoons, Mélanie van Barreveld, Annette Scheper

Lees meer

1. Een spraakcomputer bij kinderen met CMB: consensus over de samenwerking en begeleiding van hun communicatiepartners

2.
De mensen in het leven van een kind met Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB) hebben een cruciale rol in de taalverwerving en ontwikkeling van het kind. Hun kennis, vaardigheden en houding, en hun samenwerking is van belang om te zorgen dat het kind hiertoe de optimale kansen krijgt. Met behulp van technologische communicatiehulpmiddelen, zoals spraakcomputers, zijn veel kinderen met CMB in staat om zich verder te ontwikkelen. In de praktijk zijn er echter signalen dat hun communicatiepartners moeite hebben met het gebruik. De samenwerking en begeleiding hierin schiet vaak tekort. Deze masterclass gaat over het onderzoek dat is gedaan om kansen voor verbetering te identificeren. Discussie is nodig over de resultaten om tot consensus te komen over de aanpak om de samenwerking en begeleiding van communicatiepartners te verbeteren.

3. Inhoud
Een consensusmethode wordt gebruikt om meningen te verzamelen van de deelnemers en consensus te bereiken over het thema. Na een presentatie van resultaten uit onderzoek, maken deelnemers kennis met de ‘nominale groep techniek’. Bij deze gestructureerde techniek krijgt elke deelnemer de kans om diens mening te laten horen.

4. Toepasbaarheid
In de masterclass verzamelen de deelnemers hun ideeën over het thema van de lezing, om uiteindelijk tot consensus te komen over hoe het probleem moet worden aangepakt en wat daarbij prioriteiten zijn. Zij leren over de inhoud van het onderzoek en gaan actief aan de slag met de materie.

5. Doelgroep
Professionals en ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij één of meerdere personen met CMB.

6. Verbinding met thema
Consensus over de gezamenlijke werkwijze is van belang voor goede samenwerking. Of het nu gaat om de samenwerking rondom een individuele cliënt of leerling, of in een ondersteunend team. Deze masterclass introduceert hiervoor een werkwijze.

Sprekers

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts, Gerna Scholte

Lees meer