Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

26 – Omgaan met diversiteit in de vroegbehandeling DSH: past, present & future

1. Omgaan met diversiteit in de vroegbehandeling DSH: past, present & future

2. Inleiding
Er is veel diversiteit onder dove en slechthorende kinderen en hun ouders in de vroegbehandeling. Ouders hebben verschillende culturele achtergronden en thuistalen en verschillen wat betreft opleidingsniveau en geletterdheid. Daarnaast is bij een substantieel deel van de kinderen sprake van diverse bijkomende problematiek. Binnen Deelkracht werken we aan hoe we de beste zorg kunnen bieden aan álle kinderen en hun ouders.

3. Inhoud
In deze lezing komt het hele palet aan deelprojecten langs die binnen Deelkracht DSH 0-5 te maken hebben met het thema diversiteit. Past: de producten en uitkomsten uit Deelkracht ronde 1 passeren kort de revue. - Handreiking ‘Omgaan met diversiteit’ voor professionals - Rapport ‘Vroegbehandeling voor dove en slechthorende kinderen: Ervaringen van ouders met diverse achtergronden’ Present: we lichten de projecten rondom diversiteit in Deelkracht ronde 2 toe. - Meertalige diagnostiek bij DSH: een richtlijn voor taaldiagnostiek van andere gesproken thuistalen - Beeldbank: de ontwikkeling van visuele materialen om het zorgtraject inzichtelijker te maken voor ouders - Oorzaken van gehoorverlies: een kennisproduct voor professionals over de meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies en hoe hiermee om te gaan Future: aan de hand van wat er tot nu toe ontwikkeld is in Deelkracht ronde 2 schetsen we het beeld van wat de drie deelprojecten uiteindelijk moeten opleveren.

4. Toepasbaarheid
Na afloop van de lezing ben je je (nog) meer bewust van de diversiteit in onze samenleving en binnen de doelgroep DSH in het bijzonder. Je hebt een aantal handvatten gekregen om hiermee om te gaan en hebt input geleverd en/of feedback gegeven op producten die nog in ontwikkeling zijn. Daarmee lever je een bijdrage aan zorg die nog beter aansluit bij ouder en kind.

5. Doelgroep
De lezing is bedoeld voor zowel professionals binnen zorg en onderwijs als voor onderzoekers, werkzaam met alle doelgroepen. Er is geen voorkennis vereist.

6. Verbinding met thema
Een goede samenwerking binnen de driehoek onderzoeker-professional-ouder is essentieel om relevante producten te ontwikkelen en daarmee goed afgestemde zorg te kunnen leveren aan alle cliënten en hun ouders. In deze lezing is er aandacht voor wie er wanneer en hoe betrokken is of wordt in het ontwikkelproces.

Sprekers

Lizet Ketelaar

Lizet Ketelaar werkt als senior onderzoeker bij de NSDSK. Zij is ontwikkelingspsycholoog en is gepromoveerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een CI. Haar huidige onderzoek richt zich vooral op de doelgroep jonge DSH kinderen maar ze doet ook onderzoek bij kinderen met TOS.

Merel Maslowski

Merel Maslowski is psycholinguïst en werkt als senior onderzoeker bij de programmalijn DSH bij Kentalis. Merel is projectleider van verschillende Deelkracht-projecten binnen de doelgroep DSH 0-5. In haar projecten legt zij zich vooral toe op de verwerving en verwerking van gesproken taal bij DSH kinderen en op kennisproducten rondom diversiteit.