Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

3 – Aanpak van spraakproblemen bij leerlingen met een ondersteuningsarrangement

Inleiding
Naast de begeleiding van kinderen met een TOS, zijn er ook kinderen met ernstige spraakproblemen (SOS). Er was vanuit de logopedisten uit de vrije vestiging en vanuit de collega’s die de kinderen en school begeleiden de behoefte aan een meer op de spraak gerichte aanpak: de SOS aanpak.
Leerlingen met een ernstige SOS worden sterk belemmerd in hun communicatieve redzaamheid en hun schoolse leren.
Deze SOS aanpak is een intensief traject, waarbij er twee keer per week gewerkt wordt met de leerling en waarbij de ambulant dienstverlener (= AD-er) de leerkracht coacht op hoe de fonologische ontwikkeling en de communicatie in de klas gestimuleerd kan worden en hoe de transfer van het geleerde bij de logopedist begeleid kan worden.
In samenwerking met logopedist, school, ouders en de AD-er (en mogelijk leerlingbegeleider) wordt de leerling met de SOS aanpak zodanig begeleid dat de leerling zich bewuster wordt van de te leren klanken en deze toepast in het spontaan spreken op school. Hierdoor wordt de communicatieve redzaamheid van de leerling vergroot.

Inhoud
We gaan onze ervaringen met de SOS aanpak delen.

Toepasbaarheid
Na de lezing heb je kennis over de inhoud van SOS aanpak. Je weet bij welke doelgroep, wanneer en hoe de aanpak wordt ingezet bij Auris. Het vervolg kan zijn dat je gaat bekijken of deze aanpak ook past binnen je eigen organisatie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals uit het onderwijs die werken met kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis. Dit kunnen ambulant dienstverleners/begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders zijn.

Verbinding met thema
In deze aanpak staat de samenwerking tussen logopedisten, ambulant dienstverleners, leerlingbegeleiders, leerkrachten en ouders centraal.
Met name de samenwerking met de logopedist uit de vrije vestiging is een voorwaarde voor de aanpak.

Sprekers

Marielle Sterkenburg

Marielle Sterkenburg is teamleider van de ambulante dienst Leiden. Ze heeft na haar werk als logopedist in het onderwijs en de vrije vestiging jaren gewerkt als ambulant dienstverlener cluster 2. In de regio Noordwest van Auris heeft zij in samenwerking met Stefanie Wopereis de SOS aanpak ontwikkeld.

Stefanie Wopereis

Stefanie Wopereis is logopedist en heeft onder andere gewerkt in de vrije vestiging, het SBO en het cluster 2 onderwijs. Om zich meer te kunnen richten op het systeem om de kinderen heen heeft ze de overstap gemaakt naar Auris onderwijs en werkt ze nu als spraaktaaldeskundige bij de ambulante dient Haarlem, waar de aanpak voor kinderen met ernstige spraakproblematiek al vanaf 2018 wordt ingezet.