Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

31 – Identiteitsontwikkeling op de school

Inleiding
In de periode 2020-2022 is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar een medium setting voor dove en slechthorende (DSH) leerlingen. Het onderzoek maakt deel uit van een langlopend evaluatieonderzoek dat gestart is in 2014. Er is gekeken naar de schoolse vaardigheden, sociale netwerken en identiteitsontwikkeling van leerlingen. Wat betreft de identiteitsontwikkeling is ook een onderzoek uitgevoerd bij DSH leerlingen in het speciaal onderwijs. We vroegen ons namelijk af of het type onderwijs en de samenstelling van de klas een invloed hebben op de identiteitsontwikkeling. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om het beleid m.b.t. identiteitsontwikkeling aan te passen.

Inhoud
We presenteren de resultaten uit het evaluatieonderzoek van de medium setting, wat betreft de schoolse vaardigheden en de sociale netwerken. Vervolgens bespreken we de uitvoering en de resultaten van het identiteitsonderzoek bij de leerlingen uit de medium setting en uit het speciaal onderwijs. Onderwerpen hierin zijn: hoe leerlingen zichzelf identificeren (doof/slechthorend/horend), de rol van taal (gebaren/spreken) en het belang van letterlijk en figuurlijk ‘er bij horen’ (belonging).

Toepasbaarheid
Deze lezing zet aan om het gesprek aan te gaan over de factoren die van invloed zijn op de identiteitsontwikkeling van DSH leerlingen zoals taal, cultuur, omgeving. Daarnaast stimuleren de onderzoeksresultaten om de klassieke D/d opvatting van doofzijn en doofheid opnieuw tegen het licht te houden.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor onderwijsprofessionals en onderzoekers. Er wordt enige kennis verondersteld m.b.t. identiteitsontwikkeling bij leerlingen in de basisschoolperiode.

Verbinding met thema
De rol van de omgeving is groot bij de identiteitsontwikkeling van DSH leerlingen: naast de ouders/verzorgers zijn verschillende typen professionals hierbij betrokken. Het is in het belang van DSH leerlingen als professionals met elkaar en met ouders/verzorgers samen een oog houden op de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Sprekers

Corrie Tijsseling

Corrie Tijsseling is theoretisch en historisch pedagoog. Haar expertise ligt op het gebied van (de geschiedenis van) de filosofie en theorie die ten grondslag ligt aan het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Momenteel werkt zij als senior onderzoeker bij Kentalis.

Annet de Klerk

Annet de Klerk is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ambulante begeleiding van dove en slechthorende leerlingen binnen Kentalis. Vanuit deze rol werkt zij intensief samen met de programmalijn DSH van de Kentalis Academie en is betrokken bij meerdere onderzoeks- en ontwikkelprojecten.