Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

45 – Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort: een innovatieve samenwerking tussen eerstelijns logopedie, derdelijns zorg en hoger onderwijs

Inleiding
In mei 2023 opende het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort (STAP) haar deuren. Op het STAP worden samenwerkende partners voor diagnostiek, behandeling, onderzoek, onderwijs en innovatie samen gebracht. Het is een nieuw innovatief centrum in Amsterdam Zuidoost waar naast reguliere spraaktaaldiagnostiek en ZG vroegbehandelingsgroepen ook twee eerstelijns logopediepraktijken gevestigd zijn. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht en vormt het STAP een opleidingscentrum voor logopediestudenten. Het STAP is een proeftuin waar nieuwe interventies en dwarsverbanden ontwikkeld en uitgeprobeerd worden om de zorgketen voor jonge kinderen met een TOS te innoveren. Alle betrokken partijen (1e lijn, 3e lijn en onderwijs) werken intensief met elkaar samen en participeren in verschillende pilots.

Zo wordt er bijvoorbeeld een live overleg georganiseerd waarin professionals uit de eerste en de derde lijn casuïstiek kunnen bespreken. Zowel eerstelijns logopedisten als gedragswetenschapper, logopedisten en linguïsten van het AC sluiten aan. Er wordt dus een nieuwe vorm van multidisciplinair overleg (MDO) gepilot.
In een andere pilot onderzoeken we in samenwerking met de eerstelijns logopediepraktijken of een vorm van dynamische diagnostiek helpt om de kwaliteit van de keten te verbeteren.
Daarnaast vinden er diverse vernieuwende scholingsactiviteiten van de opleiding logopedie (Hogeschool Utrecht) plaats op het STAP.

Inhoud
In deze lezing vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het STAP. Welke ontwikkelingen gingen aan de opening vooraf? Daarnaast vertellen we over de samenwerking met de verschillende ‘STAP-bewoners’ en geven we voorbeelden van de verschillende proeftuinen op het STAP. Waar mogelijk delen we de ervaringen en eerste resultaten van de pilots. Deelnemers krijgen een goed beeld van dit innovatieve centrum.

Toepasbaarheid
Deelnemers maken kennis met het STAP en doen nieuwe ideeën op over hoe samenwerking in de keten eruit kan zien. Wat werkt wel en wat werkt niet? Ook krijgen deelnemers inzicht in de pilots die draaien op het STAP en worden waar mogelijk de eerste resultaten gedeeld.

Doelgroep
Deze lezing is interessant voor diagnostici en behandelaren en die werken met kinderen met een vermoeden van TOS. Ook zorgmanagers, beleidsmakers en onderzoekers zijn van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.

Verbinding met thema
Het congresthema is samenwerken of samen werken. Op het STAP werken verschillende disciplines letterlijk samen onder één dak. Ieder met zijn eigen dagelijkse behandelpraktijk en activiteiten. Omdat meerdere partners onder één dak werken zijn er ook veel kansen voor samenwerking. Op het STAP vindt unieke samenwerking plaats in de vorm van pilots en nieuwe dwarsverbanden.

Sprekers

Marjolein Meester

Marjolein Meester is Senior Beleidsadviseur bij de NSDSK en projectleider van het STAP. Zij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het STAP. Momenteel is zij als projectleider betrokken bij de diverse pilots op het STAP. Ook onderhoudt zij contacten met de eerstelijns logopedisten en de betrokken docenten en studenten van de Hogeschool Utrecht.