Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

49 – Samenwerken: schoolaudiologie in een inclusieve setting; hoe doen we dat?

Inleiding
De trend is duidelijk: steeds minder DSH leerlingen zitten in het speciaal onderwijs met een intensief arrangement. Schoolaudiologie in het intensieve arrangement was en is veelal goed te doen door goede afspraken tussen de school en een schoolaudioloog of begeleidend audiologisch centrum of CI team. De schoolaudioloog kan soms worden ingeschakeld voor advies en controle op school. We zien een paar risico’s:
• Hoe moet het verder nu steeds meer DSH leerlingen met of zonder AD op een reguliere school zitten?
• Daarnaast is niet alleen het onderwijs maar ook de zorg aan het veranderen, waarbij kritisch wordt gekeken wat er echt de taak is van de zorg. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden van een AC.
• En uiteindelijk is er de leerkracht die die inclusieve klas voor zich heeft en die het moet gaan waarmaken, in een tijd met meer werkdruk en minder menskracht in het onderwijs.
• Hoe zorg je voor goede, AVG bestendige, audiologische informatieoverdracht tussen ouders, AC, zorg, en onderwijs?
• Hoe maak je als school / leerkracht de vertaalslag van de audiologische gegevens naar het functioneren en de onderwijsbehoefte in de klas?
• Wat kunnen we leren van Educational Audiology?

Inhoud
In deze lezing geven we eerst een situatieschets van de status van (school)audiologie vanuit verschillende invalshoeken voor DSH leerlingen in cluster 2; en voor het belang van signaleren en volgen van gehoorproblematiek bij leerlingen met TOS.
– De beleidsmaker/minister
– Audiologisch centrum of CI team
– Ambulant begeleider
– Leerkracht
– Logopedist
– Leerling/ouder

(1) Als intermezzo openen we een aantal kennisboxen om te laten zien wat er al is aan kennis, tools en evidence; zowel in Nederland als daarbuiten.
(2) Daarna gaan we aan de hand van stellingen en droombeelden op zoek naar wensen, oplossingen en mogelijke verbeterpunten om de situatie te optimaliseren en te formuleren wat ieder in zijn rol kan doen en nodig heeft van de ander.
In 2 ronden streven we ernaar om met aanbevelingen te komen die we willen voorleggen aan besturen van Simea en FENAC.

Toepasbaarheid
De lezing heeft als doel om een brug te slaan tussen audiologie en onderwijs. Tijdens de lezing ga je met de overige deelnemers in gesprek om wensen te inventariseren en aanbevelingen te doen.
In de kennisboxen wordt nieuwe en bestaande kennis in kaart gebracht, waarna je gerichter kunt nadenken en overleggen over de audiologische kenmerken van je leerlingen / schoolpopulatie.

Doelgroep
Leerkrachten; logopedisten; ouders; audiologen; overige teamleden onderwijs en AC/CI-teams; management; bestuurders Cluster-2 besturen.

Verbinding met thema
Verbinding met thema samenwerken of samen werken: *Het lijkt zo voor de hand liggend: een intensieve samenwerking / kennisuitwisseling tussen AC’s en CI-teams aan de ene kant en het onderwijs/zorg van Cluster-2 aan de andere kant. De werkelijkheid is tegelijkertijd weerbarstig en veranderlijk. Deze lezing wil duidelijk maken dat samenwerken een onmisbare noodzaak is voor een optimale ontwikkeling van DSH leerlingen en de leerlingen met TOS die kampen met gehoorverlies. Door middel van gesprek met elkaar worden wensen, knelpunten en aanbevelingen in kaart gebracht.

Sprekers

Erwin Baas

Erwin Baas werkt als klinisch fysicus audioloog bij Kentalis AC Eindhoven, hij vervult ook de rol van schoolaudioloog voor de Taalbrug. Hij is voorzitter van het Simea team Schoolaudiologie.

Annemiek voor in' t Holt

Annemieke Voor in 't Holt heeft ruim veertig jaar ervaring als logopedist, docent en ambulant begeleider in het DSH onderwijs. Momenteel is ze leerkracht van de aanvangsgroep bij Kentalis Signis in Amsterdam. Zij is vanaf de start lid van het Simea team schoolaudiologie.