Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

54 – Tolken in de klas: een kwestie van samenwerken?

1. Tolken in de klas: een kwestie van samenwerken?

2. Inleiding
Sinds de invoering van Passend Onderwijs (2014) en de opkomst van verbeterde hoortechnologie gaan steeds meer dove en slechthorende (DSH) leerlingen naar het regulier onderwijs. Een deel van deze leerlingen maakt gebruik van een tolk gebarentaal (NGT / NmG) of een schrijftolk. Tolken kunnen een belangrijke rol spelen in het toegankelijk maken van de instructie van de leerkracht en de communicatie in de klas. Maar wat zijn de ervaringen met tolken in het onderwijs? En hoe verloopt de samenwerking tussen ouders, leerlingen, tolken en onderwijsprofessionals?

3. Inhoud
We presenteren de uitkomsten van groepsgesprekken met ouders, leerlingen, tolken, leerkrachten en ambulant begeleiders van cluster 2 instellingen. We vroegen hen naar de meerwaarde van tolkinzet, goede ervaringen, knelpunten en mogelijke oplossingen. Een veel genoemd knelpunt is bijvoorbeeld het tekort aan tolken. Uit de gesprekken blijkt ook dat er behoefte is aan meer kennis en voorlichting over tolkinzet in het onderwijs. Daarnaast is een goede samenwerking en afstemming belangrijk, vooral tussen leerkracht en tolk.

4. Toepasbaarheid
Een van de doelen van ons project is om voorlichtingsmateriaal over tolkinzet te maken. Tijdens de lezing zullen al ervaringen en tips aan bod komen waarmee we kennis en bewustwording over tolkinzet willen vergroten. We zijn ook benieuwd naar de ervaringen van de aanwezigen. We hopen tenslotte dat onze resultaten bijdragen aan de discussie over inclusief onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen binnen de organisaties.

5. Doelgroep
Deze lezing is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. Er is geen specifieke achtergrondkennis nodig.

6. Verbinding met thema
We besteden aandacht aan goede ervaringen en aanbevelingen voor een betere samenwerking tussen ouders, leerlingen, tolken, leerkrachten en ambulant begeleiders.

Sprekers

Nadine de Rue

Nadine de Rue is senior onderzoeker bij Kentalis. Zij werkt als projectleider en onderzoeker aan allerlei Deelkrachtprojecten binnen de doelgroep DSH 0-5 jaar en 5-18 jaar, zoals Tolkinzet op school. Nadine is cognitief neurowetenschapper en taal- en spraakpatholoog. Zij is gepromoveerd in de neurolinguïstiek.

Annemarie Kerkhoff

Annemarie Kerkhoff werkt als senior onderzoeker bij Auris. Zij houdt zich bezig met onderzoek naar de doelgroepen TOS en DSH, onder andere binnen het Deelkrachtproject Tolkinzet op school. Annemarie is taalwetenschapper en gepromoveerd op onderzoek naar taalontwikkeling van jonge kinderen.