Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

7 – Kennis over doofheid en slechthorendheid: de reis van dove en slechthorende volwassenen in de psychosociale zorg.

Inleiding
Psycho-educatie is een gestructureerde therapeutische interventie; een methode binnen de psychosociale zorg. Met behulp van psycho-educatie kunnen doven en slechthorenden kennis ontwikkelen over hun doofheid en slechthorendheid, thema’s als acceptactie, identiteitsontwikkeling en voorzieningen. Dit werkt preventief; het kan voorkomen dat iemand vastloopt of dat bestaande problemen steeds erger worden. Signalen uit de praktijk duidden er echter op dat dove en slechthorende volwassenen via omwegen hun weg vinden naar deze gespecialiseerde psychosociale zorg. De toegang tot deze zorg lijkt voor dove en slechthorende volwassenen géén vanzelfsprekendheid. Behandelaren wilden daarom weten hoe (oud)cliënten hun weg hebben gevonden en hoe zij de zorg hebben ervaren.

Inhoud
In deze sessie presenteren we de thema’s die voortkomen uit interviews en focusgroepbijeenkomsten met dove en slechthorende (oud)cliënten, waarin zij hun ervaringen deelden. Mensen die een zorgtraject doorlopen hebben, kunnen reflecteren op de inhoud van de zorg (nut en noodzaak), maar ook de weg er naartoe. Zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. De thema’s geven belangrijke inzichten waar de psychosociale zorg voor doven en slechthorenden volgens de deelnemende ervaringsdeskundigen aan moet voldoen. Aan de hand van stellingen en vragen gaan we hierover in gesprek met het publiek.

Toepasbaarheid
Voor behandelaren, leerkrachten, verwijzers en medici is het van belang om te weten welke impact psycho-educatie kan hebben bij doofheid en slechthorendheid (nut en noodzaak). Deze lezing leidt toe naar een dialoog over de invulling én de weg naar psychosociale zorg aan doven en slechthorenden.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor professionals die werken binnen het onderwijs of de zorg aan dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen (zoals leerkrachten en behandelaren, maar ook managers, beleidsmedewerkers en onderzoekers). Personen die niet werkzaam zijn binnen onderwijs of zorg zijn echter ook welkom.

Verbinding met thema
In dit project wordt er nauw samengewerkt door (ervaringsdeskundige) professionals van GGMD en Kentalis. Concurrenten, maar als het gaat om goede zorg: concullega’s die zowel samenwerken als samen werken. Cliënten worden onderling doorverwezen en geplaatst als zij hierdoor beter of sneller geholpen kunnen worden. In projectverband wordt er kennis uitgewisseld en het zorgproces op elkaar afgestemd.

Sprekers

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts

Peia werkt als senior onderzoeker en projectleider aan verbetering van de zorg- en dienstverlening voor personen voor wie het gebruik van de gesproken taal niet (altijd) vanzelfsprekend is, waaronder kinderen/jongeren met CMB, dove/slechthorende nieuwkomers en dove/slechthorende volwassenen.