Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts

Peia werkt als senior onderzoeker en projectleider aan verbetering van de zorg- en dienstverlening voor personen voor wie het gebruik van de gesproken taal niet (altijd) vanzelfsprekend is, waaronder kinderen/jongeren met CMB, dove/slechthorende nieuwkomers en dove/slechthorende volwassenen.