Site Logo Congres Partners in Verstaan 2024

Parallelsessies Blok A

Donderdag 28 november 2024

Parallelsessies Blok A


Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) lopen meer risico op lees- en spellingsproblemen dan typisch ontwikkelende kinderen. Het risico wordt groter als deze kinderen ook een fonologische spraakontwikkelingsstoornis (SOS) hebben.

De NSDSK heeft twee behandelgroepen voor kinderen met TOS: een algemene TOS-behandelgroep (de Ster) en een fonologiegerichte TOS-behandelgroep (de Zon) voor kinderen met voorliggende fonologische problemen. Bij de Zon werken behandelaren naast de fonologie ook aan de beginnende geletterdheid. Eerder onderzoek toonde aan dat de Zon-behandelgroep dat de vroege fonologische ontwikkeling van kinderen met TOS en SOS sneller vooruitgaat met de Zon-behandeling dan de Ster-behandeling (Ketelaar, Diender & Scheper, in voorbereiding). In het follow-up onderzoek Lezen na Vroegbehandeling onderzoeken we of de fonologiegerichte behandeling van de Zon ook een positievere invloed heeft op de latere geletterdheidontwikkeling.

Inhoud
We presenteren de eerste resultaten van het follow-up onderzoek. De kinderen uit het eerdere onderzoek zijn inmiddels 8 of 9 jaar oud. We gaan op huisbezoek om de taal-, spraak- en geletterdheidontwikkeling in kaart te brengen en vragen de leerlingvolgsysteemgegevens op. Zo kunnen we achterhalen hoe de geletterdheidontwikkeling verloopt bij kinderen met TOS en SOS, en of het type behandeling (Zon of Ster) hierop van invloed is.

Toepasbaarheid
Dit onderzoek geeft nieuwe kennis over de ontwikkeling van de geletterdheid van kinderen met TOS en SOS. Ook geeft het inzicht in de invloed van een fonologiegerichte vorm van Vroegbehandeling op de lees- en spellingsontwikkeling. Deze lezing zet aan tot discussie over de vraag of en op welke manier fonologiegerichte behandeling een (prominentere) plek kan krijgen in de behandeling van kinderen met TOS en voorliggende fonologische problemen.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals in de zorg en het onderwijs voor kinderen met TOS en vereist geen voorkennis.

Verbinding met thema
Dit follow-up onderzoek is een voorbeeld van ‘samenwerken in onderzoek’: eerder verzamelde gegevens worden optimaal benut. En er vindt een wisselwerking plaats tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Het sluit ook aan bij samenwerking in het leveren van optimale ondersteuning voor kinderen met TOS, waarin aandacht voor mondelinge en geschreven taalbevordering centraal staan.

Sprekers

Iris Duinmeijer, Margoke Nijssen

Lees meer


Op een dag met zo’n thema kan Kentalis Werkpad niet ontbreken. Als expert in re-integratie en jobcoaching is Werkpad als geen ander in staat om van samen werken samenwerken te maken.
Hoe we dat doen en hoe we dat kunnen versterken, daar gaan we graag met u over in gesprek.

Kentalis Werkpad is zeer succesvol in werkbemiddeling en werkbegeleiding.

In dit proces richten we ons vooral op de sterke punten en interesses van de werkzoekende. Ook als je minder goed kunt horen, communicatie lastig vindt of een andere beperking hebt, streven we ernaar om werk te vinden dat bij je past en waar je plezier aan beleeft. Eenmaal geplaatst bij een werkgever, bieden we ook begeleiding op de nieuwe werkplek, bijvoorbeeld bij teamcommunicatie en aanpassingen op de werkplek.

Werkgevers ondersteunen we bij het aanvragen van voorzieningen en subsidies. We staan ook klaar als vraagbaak voor teamleden van een werknemer met bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies. Onze antwoorden helpen hen om goed om te gaan met de beperkingen van hun collega.

Onze jobcoaches bieden ook ondersteuning bij situaties die voor een medewerker of werkgever niet optimaal zijn. Denk daarbij aan re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, spoor 2-trajecten en outplacement.

We streven ernaar om samenwerken écht mogelijk te maken.

Inhoud
We nemen je mee in de mogelijkheden die we samen kunnen waarmaken voor participatie in werk.
Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen die zich daarin voordoen.

We presenteren onze werkwijze en gaan samen met de deelnemers het gesprek aan hoe we nog beter kunnen toeleiden naar – en begeleiden in werk.

Toepasbaarheid
Na het volgen van deze workshop weet je welke ondersteuning van Kentalis Werkpad (naar werk of in zijn/ haar werk) kan worden gevraagd en verwacht voor jouw leerling, client of kind. Ook weet je welke weg je daarin kunt bewandelen.

Doelgroep
Docenten VSO, ambulant begeleiders VO en MBO, mentoren, decanen, stage-coördinatoren, ouders.
De sessie geeft zowel voor ervaren als nieuwelingen een inkijk in het werk van Kentalis Werkpad.

Verbinding met thema
Op een dag met zo’n thema kan Kentalis Werkpad niet ontbreken. Als expert in re-integratie en jobcoaching is Werkpad als geen ander in staat om van samen werken samenwerken te maken.
Hoe we dat doen en hoe we dat kunnen versterken, daar gaan we graag met u over in gesprek.

Sprekers

Wilco Kolbrink, Bert van Lith

Lees meer


Naast de begeleiding van kinderen met een TOS, zijn er ook kinderen met ernstige spraakproblemen (SOS). Er was vanuit de logopedisten uit de vrije vestiging en vanuit de collega’s die de kinderen en school begeleiden de behoefte aan een meer op de spraak gerichte aanpak: de SOS aanpak.
Leerlingen met een ernstige SOS worden sterk belemmerd in hun communicatieve redzaamheid en hun schoolse leren.
Deze SOS aanpak is een intensief traject, waarbij er twee keer per week gewerkt wordt met de leerling en waarbij de ambulant dienstverlener (= AD-er) de leerkracht coacht op hoe de fonologische ontwikkeling en de communicatie in de klas gestimuleerd kan worden en hoe de transfer van het geleerde bij de logopedist begeleid kan worden.
In samenwerking met logopedist, school, ouders en de AD-er (en mogelijk leerlingbegeleider) wordt de leerling met de SOS aanpak zodanig begeleid dat de leerling zich bewuster wordt van de te leren klanken en deze toepast in het spontaan spreken op school. Hierdoor wordt de communicatieve redzaamheid van de leerling vergroot.

Inhoud
We gaan onze ervaringen met de SOS aanpak delen.

Toepasbaarheid
Na de lezing heb je kennis over de inhoud van SOS aanpak. Je weet bij welke doelgroep, wanneer en hoe de aanpak wordt ingezet bij Auris. Het vervolg kan zijn dat je gaat bekijken of deze aanpak ook past binnen je eigen organisatie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor professionals uit het onderwijs die werken met kinderen met een spraakontwikkelingsstoornis. Dit kunnen ambulant dienstverleners/begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders zijn.

Verbinding met thema
In deze aanpak staat de samenwerking tussen logopedisten, ambulant dienstverleners, leerlingbegeleiders, leerkrachten en ouders centraal.
Met name de samenwerking met de logopedist uit de vrije vestiging is een voorwaarde voor de aanpak.

Sprekers

Marielle Sterkenburg, Stefanie Wopereis

Lees meer


Het begon reeds in mijn studietijd: het gevoel dat ik een enorme intuïtie had voor mijn vak. Ik ben logopediste in hart en nieren. Alleen was buikgevoel wetenschappelijk gezien niets waard. Dat dacht ik toen althans en dat werd me natuurlijk vanuit de opleiding ook zo ingeprent. Binnen de medische en paramedische sector is evidence based een duidelijke basis en kernwaarde.
Ik was dan ook zo ongelooflijk enthousiast toen ik las dat jullie ruimer kijken binnen ’t congres, naar evenzeer mooie projecten die geen statistische achtergrond hebben.

Na deze lange intro kom ik graag to the point. Binnen het thema van dit congres stel ik met veel trots mijn missie Inner Power On Tour voor. Ik legde al jaren binnen mijn logopedische therapieën de connectie met psychologie en ik had steeds veel aandacht voor de kracht van gedachten en de emoties die daarbij horen. Drie jaar geleden besloot ik twee studies te combineren met de job om mijn intuïtie hierin meer te sterken. Ik deed een jaar Energy Medicine volgens Donna Eden en werd daarnaast Brain Balance Coach.

Vanaf dan werd de missie alleen maar groter: ik zou persoonlijke ontwikkeling een vak maken op scholen. Een kind nu al bewust maken van zichzelf en de uitdagingen van ’t leven kan hen sterken om op cruciale momenten echt voor zichzelf te kiezen. Wanneer kinderen taal-, spraak- en gehoorsmoeilijkheden ervaren wordt het communiceren van deze gedachten en gevoelens een grotere uitdaging. Reden te meer om die missie op de kaart te zetten.

Inhoud
Ik barst van ’t enthousiasme om jullie mee te nemen in mijn verhaal. In hoe ik persoonlijke ontwikkeling tracht te verwezenlijken in de therapie, thuis, in de klas. Hoe deze en vele andere kinderen de connectie met zichzelf behouden en hoe wij daar als zorgverleners een mooi voorbeeld in kunnen zijn.

Hoe ook een zorgteam voldoende aan zelfzorg kan doen om ’t beste van zichzelf te kunnen geven. En hoe dit alles groeide vanuit een intuïtie.

Geen mooie onderzoeksresultaten, wel mijn ervaring, mijn missie!

Toepasbaarheid
Mijn intentie is om te inspireren en zorgverleners aan ’t denken te zetten. Wanneer je meer bewust wordt van je eigen processen kan je daarna anderen ook efficiënter helpen. Zij kunnen dan op hun beurt weer andere zorgverleners inspireren tijdens een overleg, een vergadering, … En zo zetten we in op een rimpeleffect binnen de zorg, wat als uiteindelijke doel heeft dat we de kinderen sterken voor hun toekomst. Zodat zij, de leiders van morgen, van deze wereld een nog mooiere plek kunnen maken.

Doelgroep
Geen voorkennis, wel een open geest. Durven kijken naar jezelf en hoe jij in ’t leven staat om van daaruit kritisch te bekijken wat je in beweging kan zetten om een nog beter mens en van daaruit betere zorgverlener te worden.

Doelgroep: zorgverleners

Verbinding met thema
Door te zien wat de kracht is van gedachten, hoe ons brein werkt en hoe wij ons als mens/zorgverlener gedragen kunnen we onszelf in vraag gaan stellen. Wanneer we durven te kijken naar onze donkere kanten, onze processen, dan begrijpen we vaak beter waarom we op een bepaalde manier reageren. Dit in vraag stellen en vervolgens in beweging zetten, maakt dat je kritischer naar jezelf als mens maar ook als zorgverlener kijkt. Dit doet ons groeien en kan de kinderen die we begeleiden alleen maar ten goede komen. Goed voor jezelf zorgen, is een nog betere zorgverlener worden. En zorg verlenen betekent samenwerken: met jezelf, je cliënt en het hele team daarrond.

Ps: ik ben steeds on tour met mijn mobilhome. Dit wordt eveneens als kantoorruimte gebruikt tijdens therapieën.

Opmerkingen
https://www.innerpowerontour.com/

https://www.logopediebrasschaat.be/

Sprekers

Evi Gysbrechts

Lees meer


De uitdaging voor de zorg en voor jou als logopedist is duidelijk; er moet efficiënter gewerkt worden, we moeten digitaliseren en de rol van de logopedist verandert . Maar hoe pakken we dit aan? Welke mogelijkheden zijn er voor de logopedie? Welke impact heeft dit op je werk? Ben jij op de hoogte van de mogelijkheden die technologische innovaties bieden?

In deze parallelsessie bespreken we technologische innovaties in de logopedie en de kansen die deze innovaties bieden.

Inhoud
Tijdens een presentatie informeren we je over de mogelijkheden van o.a. AI en spraaktechnologie aan de hand van de ontwikkelingen die bij Auris spelen. We inspireren je graag met verschillende (technologische) oplossingen, waarbij de meerwaarde voor cliënten en professionals voorop staan. Samen bespreken we graag de uitdagingen voor de toekomst en de kansen die er liggen voor het werkveld.

Toepasbaarheid
We inspireren je graag over de volle breedte van technologische innovaties voor de logopedie. Hierbij willen we je graag aanzetten tot nadenken over de mogelijkheden die jij zelf hebt om te innoveren in jouw werkomgeving. Ook willen we de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk op te trekken in het ontwikkelen, en verder brengen technologische innovaties voor de logopedie.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor logopedisten die nieuwsgierig zijn naar wat technologie voor logopedie kan bieden. Er is geen voorkennis vereist. Wij nodigen enthousiastelingen voor innovatie én sceptici uit om met ons mee te denken over de toegevoegde waarde van technologische innovaties in ons werkveld. Ook als je geen logopedist bent, ben je van harte welkom.

Verbinding met thema
Innoveren van het werkveld kan alleen door collectief op te trekken. We willen elkaar inspireren om ervoor te zorgen dat het vakgebied aantrekkelijk en relevant blijft en de uitdagingen van de toekomst aan kan.

Sprekers

Wendy Voorn, Willemijn Doedens

Lees meer


In de onderbouw van de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam zitten DSH kinderen van 3-6 jaar. Alle leerlingen krijgen logopedische ondersteuning en NGT aanbod/lessen. Aan de school is een zelfstandig kinderoefentherapeut verbonden die leerlingen begeleiding biedt op het gebied van de grove en fijne motoriek. Voorheen werd de samenwerking tussen de logopedist en kinderoefentherapeut bij enkele leerlingen benut tijdens individuele behandelingen. Daarnaast bundelden zij hun krachten en kennis om wekelijks groepslessen te geven aan één specifieke praktijkgroep. Het effect van die combinatie was zeer positief. Wat met één groep begon, breidde zich uit tot combinatielessen voor de hele onderbouw, waarbij bewegen en taal (gesproken Nederlands en NGT) centraal staan.

Inhoud
Tijdens de parallelsessie willen we graag ons enthousiasme over de samenwerking tijdens deze combinatielessen met de deelnemers delen. We vertellen over de onderbouwing ervan en laten de opbouw en inhoud van de lessen zien. Tevens wordt duidelijk gemaakt wie welke rol heeft en hoe de samenwerking verloopt. Dat doen we onder andere door middel van videobeelden van de lessen.

Toepasbaarheid
Na het bijwonen van deze parallelsessie heb je kennis van de inhoud van de combinatielessen en ben je geïnspireerd hoe je zelf elementen hieruit kan gebruiken tijdens de taalactiviteiten in de klas of tijdens de logopedische begeleiding. Wellicht zet het je zelfs aan om op je eigen locatie iets soortgelijks op te zetten.

Doelgroep
Iedereen die werkt met jonge DSH kinderen op gespecialiseerde onderwijs- en zorglocaties. Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.

Verbinding met thema
Deze combinatielessen zijn een mooi voorbeeld van een vorm van gelijktijdig samenwerken tussen verschillende disciplines binnen onderwijs aan jonge DSH kinderen. Samen hebben ze een gezamenlijk doel waarin iedereen toch ook duidelijk zijn eigen rol en taken heeft.

Sprekers

Manouk van Vliet, Lara Cox

Lees meer


Psycho-educatie is een gestructureerde therapeutische interventie; een methode binnen de psychosociale zorg. Met behulp van psycho-educatie kunnen doven en slechthorenden kennis ontwikkelen over hun doofheid en slechthorendheid, thema’s als acceptactie, identiteitsontwikkeling en voorzieningen. Dit werkt preventief; het kan voorkomen dat iemand vastloopt of dat bestaande problemen steeds erger worden. Signalen uit de praktijk duidden er echter op dat dove en slechthorende volwassenen via omwegen hun weg vinden naar deze gespecialiseerde psychosociale zorg. De toegang tot deze zorg lijkt voor dove en slechthorende volwassenen géén vanzelfsprekendheid. Behandelaren wilden daarom weten hoe (oud)cliënten hun weg hebben gevonden en hoe zij de zorg hebben ervaren.

Inhoud
In deze sessie presenteren we de thema’s die voortkomen uit interviews en focusgroepbijeenkomsten met dove en slechthorende (oud)cliënten, waarin zij hun ervaringen deelden. Mensen die een zorgtraject doorlopen hebben, kunnen reflecteren op de inhoud van de zorg (nut en noodzaak), maar ook de weg er naartoe. Zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. De thema’s geven belangrijke inzichten waar de psychosociale zorg voor doven en slechthorenden volgens de deelnemende ervaringsdeskundigen aan moet voldoen. Aan de hand van stellingen en vragen gaan we hierover in gesprek met het publiek.

Toepasbaarheid
Voor behandelaren, leerkrachten, verwijzers en medici is het van belang om te weten welke impact psycho-educatie kan hebben bij doofheid en slechthorendheid (nut en noodzaak). Deze lezing leidt toe naar een dialoog over de invulling én de weg naar psychosociale zorg aan doven en slechthorenden.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor professionals die werken binnen het onderwijs of de zorg aan dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen (zoals leerkrachten en behandelaren, maar ook managers, beleidsmedewerkers en onderzoekers). Personen die niet werkzaam zijn binnen onderwijs of zorg zijn echter ook welkom.

Verbinding met thema
In dit project wordt er nauw samengewerkt door (ervaringsdeskundige) professionals van GGMD en Kentalis. Concurrenten, maar als het gaat om goede zorg: concullega’s die zowel samenwerken als samen werken. Cliënten worden onderling doorverwezen en geplaatst als zij hierdoor beter of sneller geholpen kunnen worden. In projectverband wordt er kennis uitgewisseld en het zorgproces op elkaar afgestemd.

Sprekers

Peia Prawiro-Atmodjo – Puts

Lees meer


Voor kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) is communiceren niet vanzelfsprekend. Om dit te leren gaan jonge kinderen met CMB naar speciale behandelgroepen bij Kentalis of Milo. Echter, de grote diversiteit tussen kinderen met CMB maakt het lastiger om één interventie te gebruiken die bij iedereen goed aansluit. Professionals kiezen daarom zelf uit meerdere interventies wat past bij het kind. Om professionals hierbij te ondersteunen is in het Deelkrachtproject Werkzame Elementen onderzocht wat volgens professionals, ervaringsdeskundige ouders en wetenschappelijke literatuur de werkzame elementen zijn in de communicatieve behandeling van jonge kinderen (0 tot 7 jaar) met CMB. Met deze informatie maken we een praktisch toepasbaar product voor professionals en ouders met tips en informatie over wat helpt in de communicatieve behandeling van deze kinderen.

Inhoud
In deze minilezing presenteren we de resultaten van het onderzoek. Ook demonstreren we het praktische toepasbare product en vertellen we over het ontwikkelproces.

Toepasbaarheid
Tijdens de lezing leer je welke werkzame elementen in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB zowel evidence-based (vanuit de wetenschap) als practice-based (vanuit de professionals en ouders) zijn. Het product dat we demonstreren is binnenkort online toegankelijk (gepland eind 2024). Het product kan door professionals gebruikt worden om hun kennis op te frissen, maar kan ook meegegeven worden aan ouders.

Doelgroep
De doelgroep van deze lezing bestaat uit professionals die werken met kinderen met CMB. Voor nieuwkomers in de sector biedt deze lezing een helder overzicht van wat werkt in de communicatieve behandeling van jonge kinderen met CMB. Ervaren professionals krijgen inzicht in welke elementen wetenschappelijk onderbouwd zijn en/of aanbevolen worden door ouders en professionals.

Verbinding met thema
Het onderzoek sluit aan bij het thema samenwerken, omdat de resultaten een product zijn van de samenwerking tussen professionals, ouders en onderzoekers.

Sprekers

Lisette van der Heijden, Gerna Scholte

Lees meer


De aanleiding van deze samenwerking; is om zoveel mogelijk kinderen mee te laten profiteren van de expertises van Wendy en Saskia op het gebied van communicatie van taalzwakkere leerlingen.
Leerlingen met een TOS, vermoeden van TOS of taalzwakke leerlingen worden net als hun leerkrachten in de groep gecoacht. Door de expertises te bundelen bereiken we in de groepen meer. Naast het coachen en begeleiden in de groep, werken we aan kennisoverdracht bij de leerkrachten. Leerkrachten worden enthousiast gemaakt om zelf actief deel te nemen en aan de slag te gaan. Door deze samenwerking aan te gaan profiteren de leerlingen de hele dag door van de extra inzet, een goede basiscommunicatie en plezier in taal. Leerlingen krijgen nu een groter aanbod in taal: taal op maat.

Inhoud
Tijdens de minilezing;
Vertellen we over de samenwerking.
Over het ontstaan, over het verloop en de resultaten.
*Over het traject van samen werken naar –> samenwerken
Tijdens de minilezing is de wens om ook een stukje beeld te laten zien.

Toepasbaarheid
Iedereen die meer wil weten over de positieve kracht van samenwerken, kan met onze lezing enthousiast aan de slag binnen hun eigen organisatie.

Doelgroep
De lezing is voor iedereen.

Verbinding met thema
Van samen werken naar samenwerken, heeft ons heel veel opgeleverd:
*Meer leerlingen kunnen profiteren
*Expertises worden gebundeld
*Leerkrachten krijgen extra coaching
*Vergroten en implementeren van communicatieve vaardigheden bij leerlingen en leerkrachten
*De borging wordt actief onderhouden en nagestreefd
*Individuele begeleiding volgt wanneer een leerling onvoldoende kan meeprofiteren van klassikale coaching.
Een intensievere traject volgt.
*Door met een pilot ‘klein te starten’, positieve ontwikkelingen te laten zien en te ervaren, kunnen we breder denken (olievlek creëren)

Sprekers

Wendy Hendriks, Saskia Renders

Lees meer

Binnen het Expertisenetwerk DSH van Siméa zijn ambulant begeleiders vanuit Kentalis, Auris, VierTaal en Vitus Zuid betrokken. Zij hebben allen specifieke kennis rondom de begeleiding van dove- en slechthorende leerlingen en studenten in het po, vo en mbo. Tijdens de bijeenkomsten van het Expertisenetwerk wordt er regelmatig gewerkt met de “DSH Bril”. Met deze DSH Bril sluiten we aan bij de actuele ontwikkelingen naar maximale kwaliteit van de ondersteuning door evidence informed werken.

Inhoud

Tijdens deze workshop nemen we jullie mee in het gebruik van deze DSH bril bij de begeleiding van leerlingen en studenten in het vo en mbo. We gaan oefenen met behulp van een door jullie ingebrachte casus.

Toepasbaarheid
Na afloop van de lezing kun je de DSH Bril zelf inzetten om te komen tot verantwoorde keuzes en interventies om het handelen in de praktijk te verbeteren.

Doelgroep

De workshop is speciaal bedoeld voor ambulant begeleiders die begeleiding geven  aan  DSH leerlingen en studenten in het regulier VO en MBO én soms twijfelen of ze wel de juiste keuzes maken bij de ondersteuning van hun leerlingen.

Verbinding met thema

Met de DSH bril werken we samen aan het ontwikkelen van kwaliteit en herkenbaarheid bij het inzetten van interventies door de ambulante diensten. Als je de DSH bril opzet, zie en hoor je eerst de leerling, daarna onderzoeken we onze wetenschappelijke en praktijkkennis én nemen we de context rondom de leerling mee. Alles samen zorgt dat ervoor dat we de kwaliteit van ons handelen kunnen verbeteren.

 

 

Sprekers

Nienke Daum, Alies Oostenbrug

Lees meer

Vrijdag 29 november 2024

Parallelsessies Blok D


In onze presentaties, die we Waarachtig Ontmoeten noemen, gaven we bij de vorige Partners is Verstaan een minilezing over de rol van volwassen siblings bij een meervoudig gehandicapte broer.
Dit keer ga ik als moeder een stap terug.

De zorg in Nederland verandert snel, er zijn minder medewerkers in zorg en onderwijs en dat blijft zo.
De samenwerking tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders verandert snel, we zullen het meer dan ooit samen gaan doen.
Dat gaat niet vanzelf, want om goed te kunnen samenwerken moet je elkaar kennen, weten wat je van elkaar kunt vragen en wat niet, kunnen delen, kunnen vragen en mogen verwachten.
Daar zijn we in de relatie tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders nog lang niet.

Lastige ouders.
‘We worden niet lastig geboren, we worden lastig gemaakt,’ zeg ik dan.
Hoe worden we zo gemaakt?
Daar ga ik tijdens deze minilezing over vertellen.
Mijn verhaal is een persoonlijke, maar ook bredere reflectie op wat er met je gebeurt als je ouder wordt van een een klein en kwetsbaar kuiken dat nooit als volwassen vogel het nest zal verlaten.
Ik vertel over de schuld en schaamte die veel ouders dragen.
Over een leven waarin er geen enkele routekaart meer is en geen enkele stap zonder vallen en opstaan gaat.
Over afhankelijk worden van de systemen om je heen en daarin overgeleverd zijn aan van het kastje naar de muur.
Over chronisch te weinig slaap, nooit meer zomaar een weekendje weg, nooit een dag zonder zorgen en altijd zorg om morgen.
Over anderen die vertellen wat jouw kind nodig heeft zonder aan je te vragen of je dat ook zo ziet.
Het is een verhaal over Pijn.

Het is meer.
Het is ook een verhaal over het delen van Pijn, soms ook het helen van Pijn.

Het thema van dit congres is samenwerking.
Samenwerken met het gezin, met de lastige ouder, dat vraagt veel.
Samenwerken vraagt voor het gezin levenslang, en dat is heel veel.
Een klein verhaal over een kwetsbaar maar ook sterk gezin geeft meer begrip, en laat de kracht van subjectieve kennis zien.
De organisatie en de professionals hebben de objectieve kennis.

Subjectieve en objectieve kennis bundelen, dat is een leerontwikkeling die we samen ingaan en waar we in gaan slagen.
Voor kwetsbare mensen geeft dat de meest brede veiligheid en persoonlijke kennis en dat brengt kwaliteit van leven.
We gaan elkaar daarin vinden.

Inhoud
We beginnen met een filmpje ter introductie.

Daarna deel ik een paar fragmenten uit mijn boeken en ga in op bad practices en good/excellent practices.
Ik laat zien waar en hoe samenwerking het verschil maakt.
Ik deel het samenwerkingsmodel van Waarachtig Ontmoeten dat mijn gezin met het Instituut Publieke Waarden en de hoge beleidsmakers van VWS voor minister Helder ontwikkelden en waarop we dit jaar actieonderzoek gaan doen.

Het is uiteindelijk een verhaal over delen en helen.
De afronding geeft alle aandacht voor wat deelnemers over dat delen en helen willen vertellen.

Toepasbaarheid
De lezing geeft inzicht in de verhouding tussen primaire samenwerking tussen gezin en zorg- en onderwijsbieders.
We geven deze lezing vaker en dan is een van de meest gehoorde reacties van professionals: ‘Ik had geen idee…..’
Een idee hebben van wat levenslange en levensbrede zorg vraagt van een ouder geeft meer begrip voor complexiteit in samenwerkingsrollen.
Delen wat ons als ouders niet helpt, en vooral ook wat wel, daarmee kom je echt verder.

Het model Waarachtig Ontmoeten is een helder en gefaseerd samenwerkingsmodel voor gezinnen en zorg- en onderwijsbieders dat op steeds meer plekken omarmd wordt. Het koppelt kracht en kennis, aan verantwoordelijkheid en begrenzing. Het resultaat is transparante afspreken, duidelijkheid, gezamenlijkheid en toegenomen zorgplezier.

Er is altijd ruimte voor het nagesprek, want een persoonlijk verhaal over Pijn kan diep raken. De nagesprekken zijn er in diverse vormen en daarin kan een keuze gemaakt worden, daar overleggen we vanuit Ebel’s altijd met de mensen in de zaal alle beover.

Doelgroep
Alle professioneel betrokkenen binnen zorg- en onderwijsbieders die met het gezin te maken hebben.
En dat is iedereen en voor elk niveau, van bestuurders tot de praktische professionals , er is voor ieder iets te halen.
Daarin benadrukt deze lezing de kernwaarden die ons altijd, overal en elke dag verbinden.
De uitleg over het model Waarachtig Ontmoeten is breed en kort, voor iedereen interessant.
Mede gezinnen zijn ook heel welkom, zij dragen bij aan het verbreden van smal naar overal.

Verbinding met thema
Deze lezing gaat over de essentie en onmisbaarheid van samenwerking.
Zonder samenwerking met gezinnen diskwalificeren zorg- en onderwijsaanbieders zich.
Ouders die samenwerking niet zoeken of aanvaarden doen hun kind tekort.
We zijn daarin allemaal afhankelijk van elkaar en samen positief krachtig.

Sprekers

Willemien Ebels

Lees meer


Sinds 2016 geldt in Nederland het VN verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag stelt dat mensen met een beperking het recht hebben op participatie in de samenleving en de mogelijkheid moeten hebben om passend en betaald werk te doen. Er is nog weinig bekend over de ervaringen van mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) op de arbeidsmarkt, met name wat betreft de helpende en belemmerende factoren hierbij. Ook weten we niet of er behoefte is aan ondersteuning rondom arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Dat onderzoeken we in dit Deelkrachtproject.

Inhoud
Van juli 2023 tot januari 2024 hebben we literatuuronderzoek gedaan, we zochten in bestaande wetenschappelijke literatuur wat de kansen en knelpunten zijn met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Deze resultaten presenteren we tijdens de minilezing op Partners in Verstaan. In het najaar van 2024 vullen we de resultaten van het literatuuronderzoek aan door interviews te houden met mensen met CMB en hun werknetwerk over de kansen en knelpunten die zij ervaren. We zullen deze onderzoeksopzet ook toelichten.

Toepasbaarheid
Na deze lezing heeft het publiek kennis opgedaan over de kansen en knelpunten met betrekking tot de arbeidsparticipatie van mensen met CMB die bekend zijn vanuit de wetenschappelijke literatuur. We gaan graag met het publiek in discussie over deze bevindingen. Het publiek krijgt ook een kijkje in de keuken als het gaat om toegepast onderzoek om ervaringen van mensen met CMB zelf en hun werknetwerk in kaart te brengen.

Doelgroep
Deze lezing is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in arbeidsparticipatie van mensen met CMB. Kennis over het onderwerp is niet vereist.

Verbinding met thema
Met de resultaten van dit project willen we een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met CMB, en bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt waarin samenwerken de norm wordt.

Sprekers

Emma Vaillant, Karin Fleuren

Lees meer


In de periode 2020-2022 is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar een medium setting voor dove en slechthorende (DSH) leerlingen. Het onderzoek maakt deel uit van een langlopend evaluatieonderzoek dat gestart is in 2014. Er is gekeken naar de schoolse vaardigheden, sociale netwerken en identiteitsontwikkeling van leerlingen. Wat betreft de identiteitsontwikkeling is ook een onderzoek uitgevoerd bij DSH leerlingen in het speciaal onderwijs. We vroegen ons namelijk af of het type onderwijs en de samenstelling van de klas een invloed hebben op de identiteitsontwikkeling. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om het beleid m.b.t. identiteitsontwikkeling aan te passen.

Inhoud
We presenteren de resultaten uit het evaluatieonderzoek van de medium setting, wat betreft de schoolse vaardigheden en de sociale netwerken. Vervolgens bespreken we de uitvoering en de resultaten van het identiteitsonderzoek bij de leerlingen uit de medium setting en uit het speciaal onderwijs. Onderwerpen hierin zijn: hoe leerlingen zichzelf identificeren (doof/slechthorend/horend), de rol van taal (gebaren/spreken) en het belang van letterlijk en figuurlijk ‘er bij horen’ (belonging).

Toepasbaarheid
Deze lezing zet aan om het gesprek aan te gaan over de factoren die van invloed zijn op de identiteitsontwikkeling van DSH leerlingen zoals taal, cultuur, omgeving. Daarnaast stimuleren de onderzoeksresultaten om de klassieke D/d opvatting van doofzijn en doofheid opnieuw tegen het licht te houden.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor onderwijsprofessionals en onderzoekers. Er wordt enige kennis verondersteld m.b.t. identiteitsontwikkeling bij leerlingen in de basisschoolperiode.

Verbinding met thema
De rol van de omgeving is groot bij de identiteitsontwikkeling van DSH leerlingen: naast de ouders/verzorgers zijn verschillende typen professionals hierbij betrokken. Het is in het belang van DSH leerlingen als professionals met elkaar en met ouders/verzorgers samen een oog houden op de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Sprekers

Corrie Tijsseling, Annet de Klerk

Lees meer


Alle leerlingen in groep 7 en 8, zowel in regulier als gespecialiseerd onderwijs, krijgen het vak Engels aangeboden. Dit geldt dus ook voor de DSH kinderen van de Auris dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Het leren van het gesproken en geschreven Engels brengt voor de DSH leerlingen verschillende uitdagingen met zich mee. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen met minder toegang tot gesproken taal veel moeite hebben met het leren van Engels. Dat zorgt ervoor dat zij soms een gevoel van minderwaardigheid ontwikkelen op dit gebied ten opzichte van de leerlingen met meer toegang tot gesproken taal. Om voor alle leerlingen eenzelfde uitgangspunt te creëren en het gevoel van gelijkwaardigheid te vergoten is er op de Polanoschool een pilot gestart met het aanbieden van American Sign Language (ASL) naast het gesproken en geschreven Engels.

Inhoud
Tijdens de parallelsessie nemen we de deelnemers mee in de opzet en inhoud van de lessen Engels-ASL op de Polanoschool. We vertellen over de achterliggende ideeën van deze pilot, laten lesonderdelen zien en gaan we natuurlijk ook heel even praktisch met de deelnemers aan de slag! Daarnaast gaan we graag met de deelnemers in gesprek over het aanbieden van ASL aan DSH-leerlingen in de Nederlandse onderwijssituatie.

Toepasbaarheid
Na het deelnemen aan deze parallelsessie ben je wellicht geïnspireerd om op je eigen werklocatie het gesprek aan te gaan over de inhoud en opzet van de lessen Engels voor DSH-leerlingen, eventueel aangevuld met ASL.

Doelgroep
Iedereen die werkt in het onderwijs voor DSH leerlingen (leerkrachten, teamleiders, NGT-docenten, etc.) maar ook ambulant dienstverleners kunnen deelnemen aan deze parallelsessie. Er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
Doordat alle kinderen, doof en slechthorend, op een gelijkwaardige manier starten met het leren van ASL ontstaat er een gevoel van saamhorigheid. Samen leren ze een nieuwe taal. In de samenwerking tussen een horende leerkracht en dove gebarentaalgebruiker (NGT en ASL) heeft ieder zijn eigen rol en taken maar samen stimuleren ze de leerlingen in het leren van een nieuwe taal.

Sprekers

Gerben Veerman, Lilly de Carpentier

Lees meer


Onderzoek toont aan dat dove en slechthorende leerlingen achterlopen in hun leesontwikkeling ten opzichte van horende leerlingen (e.g., Antia et al., 2020). Er is in de literatuur veel aandacht voor achterstanden op begrijpend lezen, maar ook op technisch lezen zijn er achterstanden bekend (e.g., Couvee et al., submitted; Harris et al., 2017). Om deze reden hebben we een interventie ontwikkeld om de technische leesvaardigheid van dove en slechthorende kinderen in groep 4 van het speciaal onderwijs te verbeteren, +/- 40 kinderen hebben aan deze interventie deelgenomen.

Inhoud
In deze minilezing zullen de resultaten van de interventiestudie gepresenteerd worden. Ten eerste zal de theorie achter de interventie en dan de opzet van de interventie besproken worden. De eerste resultaten laten zien dat een deel van de kinderen vooruit gaat op technisch lezen na het spelen van de interventiegame, maar niet alle kinderen. Hier zal dieper op worden ingegaan tijdens de lezing. Ook zullen de toepasbaarheid en verbeterpunten van de interventie besproken worden.

Toepasbaarheid
Na deze lezing hebben heeft u kennis genomen van de resultaten van een leesinterventie bij dove en slechthorende kinderen in groep 4 van het speciaal onderwijs. Ook zullen eventuele handvatten voor het onderwijs gedeeld worden.

Doelgroep
Professionals (leerkrachten, logopedisten, ambulant begeleiders). Enige kennis van leesontwikkeling is vereist.

Verbinding met thema
Leesvaardigheid is van groot belang in de huidige samenleving, en blijft een aandachtspunt in het onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen. Leesvaardigheid is iets waar we allemaal samen aan moeten werken; het onderzoek, onderwijs en ouders.

Sprekers

Sascha Couvee

Lees meer


Sinds september 2023 zijn we als ambulante dienst een samenwerkingsproject gestart op een reguliere vo-school in Amsterdam.

Op deze reguliere school zitten enkele leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis met een ondersteuningsarrangement cluster 2. Daarnaast is er een grote groep leerlingen met taalachterstanden. Deze achterstanden leiden tot problemen op alle vakgebieden.

In het kader van inclusief onderwijs is het versterken van het reguliere onderwijs een belangrijke doelstelling. Middels dit project proberen wij daar op een duurzame wijze handen en voeten aan te geven. Door het delen van kennis en expertise op het gebied van cluster 2, versterken we onderwijs op de reguliere vo-school. Ook hopen we de overstap van vso naar vo te vergemakkelijken voor onze leerlingen op het vso.

Inhoud
Tijdens deze parallelsessie delen wij de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens het voorbereiden en uitvoeren van het project Noorderlicht. We zullen aandacht hebben voor de opbrengsten, de succesfactoren en de aandachtspunten.

Toepasbaarheid
Deze lezing is ter inspiratie. Het kan een impuls zijn om te kijken welke mogelijke vormen van samenwerking en het duurzaam versterken van taalgericht onderwijs van het regulier mogelijk zijn in de eigen omgeving.

Doelgroep
Professionals die geïnteresseerd zijn in het duurzaam versterken van taalgericht onderwijs van het regulier met oog op inclusief onderwijs.

Verbinding met thema
In onze parallelsessie gaat het helemaal om samenwerken: we focussen ons op een intensieve samenwerking tussen de ambulante dienst vo en een reguliere vo-school.

Sprekers

Ellen Heeremans, Paulien Dubelaar

Lees meer


Een goede alliantie (relatie) tussen ouder en behandelaar komt de effectiviteit van een interventie ten goede. Dit geldt mogelijk nog sterker wanneer er sprake is van indirecte therapie, waarbij de behandelaar ouders coacht bij het aanleren van nieuwe vaardigheden in de omgang met hun kind. Hoe ouders van jonge kinderen met een (vermoeden van) TOS en logopedisten de alliantie ervaren is nog niet eerder onderzocht. Daarom is in 2020 een project gestart naar de alliantie tussen ouders en logopedisten van het ambulant team. We keken of de samenwerking tussen ouders en logopedist samenhing met de taalstimuleringsvaardigheden van ouders.

Inhoud
In deze lezing presenteren we hoe het onderzoek verlopen is en presenteren we de, beperkte, uitkomsten van het onderzoek. We gaan in op de obstakels die wij bij dit praktijkgerichte onderzoek tegen zijn gekomen. We gaan hier ook actief mee aan de slag met het publiek: hoe kunnen zulk soort obstakels bij toekomstig onderzoek voorkomen of overwonnen worden?

Toepasbaarheid
Na afloop van de lezing weet je wat alliantie betekent en wat het belang van een goede alliantie is met (ouders van) cliënten. De lezing zet niet alleen aan tot nadenken over de voor – en nadelen van praktijkgericht onderzoek maar ook over hoe onderzoekers en behandelaars gezamenlijk kunnen bijdragen aan gedegen onderzoek en daarmee aan evidence-based werken.

Doelgroep
De lezing is bedoeld voor zowel behandelaars als onderzoekers, er is geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
In deze sessie staat het thema samenwerken centraal, wat ook het thema van het onderzoek was. Het onderzoek richtte zich namelijk op de samenwerkingsrelatie tussen ouder en behandelaar. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van een goede samenwerking tussen behandelaar en onderzoeker bij praktijkgericht onderzoek.

Sprekers

Lizet Ketelaar, Margo Zwitserlood-Nijenhuis

Lees meer


“Het valt ons op dat onze kinderen met TOS vaak struikelen, vallen of motorisch onhandig zijn”. Dit soort observaties en de wens voor meer houvast bij eventuele doorverwijzing naar fysiotherapie hebben geleid tot het MOTOS-onderzoek. Bij 110 peuters in groepsbehandeling bij de NSDSK hebben we de motorische ontwikkeling getest en uitgevraagd bij behandelcoördinatoren. Daarnaast zijn de testscores van de Schlichting, SON-R en PPVT-III opgevraagd en de dossiers doorgelezen met focus op motorisch mijlpalen, mond- en spraakmotoriek. Hiermee brengen we de prevalentie van motorische problematiek bij peuters met TOS in kaart met behulp van de Movement-ABC. Daarnaast kunnen we achterhalen of bepaalde motorische problemen samenhangen met een bepaalde taalproblemen.

Inhoud
Uit eerder onderzoek is bekend dat motorische problematiek vaker voorkomt bij kinderen met TOS dan bij hun leeftijdsgenoten. Er is nog weinig bekend over hoe dit in de Nederlandse situatie in de Vroegbehandeling is. In onze presentatie vertellen we meer over wat er al bekend was en over de bevindingen van het MOTOS-onderzoek. Samen denken we na over of zij motorische problemen bij kinderen met (een vermoeden van) TOS herkennen en of zij ideeën hebben over de samenhang met taal. Hoe zouden we in de praktijk kunnen insteken op zowel de motoriek als taalontwikkeling.

Toepasbaarheid
Na deze parallelsessie hebben participanten kennis opgedaan over grove en fijne motorische problematiek bij peuters met TOS en de prevalentie bij kinderen in Vroegbehandeling en de samenhang met taalbegrip en/of taal productie. Daarnaast kunnen ze de eerstvolgende werkdag met hun collega’s kennis delen en de brainstorm vervolgen. Deze sessie draagt bij aan het herkennen van de motorische problematiek bij kinderen met (een vermoeden van) TOS.

Doelgroep
Alle professionals en onderzoekers die in de praktijk werken met (jonge) kinderen met TOS. Geen voorkennis vereist.

Verbinding met thema
In deze presentatie pleiten wij voor een multidisciplinaire samenwerking (tussen gedragswetenschappers, pedagogische begeleiders en fysiotherapeuten) om de ontwikkeling van een kind met (een vermoeden van) TOS zo optimaal mogelijk te kunnen stimuleren.

Sprekers

Susan van den Boogaard, Sanne Peet

Lees meer


De aanleiding tot deze bijdrage was het feit dat ik tijdens de laatste 10 huisbezoeken bij jonge kinderen met een ernstig gehoorverlies, 7 van de 10 kinderen tijdens mijn huisbezoek gebruik zag maken van een beeldscherm: tablet, mobiele telefoon van de ouder, TV,…
Alhoewel sommige kinderen nog geen 3 jaar oud waren, wisten de ouders mij te vertellen dat dit de enige manier was om hun kinderen snel stil te krijgen als ze even vervelend waren.
Dit was dan ook voor mij de aanleiding om even verder te onderzoeken wat we vandaag de dag weten over de impact van veel beeldschermgebruik op jonge leeftijd (en mogelijks specifiek voor kinderen met gehoorverlies) en dan vooral op de vroeg kindontwikkeling.
De resultaten van mijn zoektocht wil ik dan ook graag met jullie delen, omdat ik denk dat dit heel belangrijke informatie bevat voor de verdere begeleiding van deze kinderen en hun ouders.

Inhoud
Eigenlijk staat de inhoud al beschreven bij de inleiding hierboven.

Toepasbaarheid
De inhoud van deze parallelsessie kan heel wat nieuwe informatie aanleveren rond het gebruik van beeldschermen door jonge kinderen (in het bijzonder de kinderen met ASS of gehoorproblemen) en de mogelijke impact die dit kan hebben op de vroege kindontwikkeling en mogelijke latere medische, cognitieve en gedragsmatige consequenties.
Dit zal zeker aanzetten tot overleg met collega’s en mogelijks tot de aanpassing van de begeleiding van de kinderen en hun ouders.

Doelgroep
Deze sessie is gericht aan iedereen die betrokken is met begeleiding, onderwijs of revalidatie van jonge kinderen met gehoorverlies, maar kan eigenlijk heel zinvol zijn voor de hele cluster 2 populatie. Zowel logopedisten, leerkrachten, ambulante begeleiders, audiologen, taalkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers als ouders behoren tot de doelgroep van deze sessie.

Verbinding met thema
Als er een zaak na afloop van deze sessie duidelijk zal zijn, dan is het dat het gebruik van het beeldscherm door jonge kinderen alleen maar kan bijgestuurd worden als alle instanties betrokken bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van deze kinderen, hiermee rekening mee gaan houden en hun begeleiding en aanpak gaan aanpassen.

Sprekers

Leo De Raeve

Lees meer


De Spraakmaker is een benoemtaak die binnen Deelkracht ontwikkeld is om de spraakontwikkeling van jonge kinderen met TOS in kaart te brengen. De Spraakmaker is sinds het voorjaar van 2024 te vinden op www.deelkracht.nl

Inhoud
In deze lezing staan we uitgebreid stil bij De Spraakmaker en hoe deze ingezet kan worden in de diagnostiek van de spraakontwikkeling van het jonge kind met TOS. We laten zien hoe de resultaten van De Spraakmaker gebruikt kunnen worden voor een concreet plan van aanpak voor de logopedische behandeling. Ook demonstreren we hoe De Spraakmaker wordt ingezet bij niet tot nauwelijks sprekende kinderen en hoe de logopedist en klinisch linguïst samenwerken in deze complexe spraakdiagnostiek en behandeling.

Toepasbaarheid

Na het volgen van deze lezing weet je:

  • Hoe je de resultaten van De Spraakmaker interpreteert en omzet in concrete behandeldoelen
  • Hoe de logopedist en klinisch linguïst samen kunnen werken bij complexe casussen op het gebied van de spraakontwikkeling

Deze informatie is direct bruikbaar in de dagelijkse praktijk bij de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met TOS.

Doelgroep
Deze lezing is geschikt voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met peuters en kleuters met TOS.

Verbinding met thema
Deze lezing benadrukt het belang van het samenwerken van logopedisten en klinisch linguïsten in de diagnostiek van jonge kinderen met TOS met complexe problemen in de spraakontwikkeling.

Sprekers

Maaike Diender, N.t.b.

Lees meer